English to Khmer Meaning of spread - ការរីករាលដាល


Spread :
ការរីករាលដាល

ការរីករាលដាល, ពង្រីក, បំពង់, លំហអាកាស, ឃោសនា, កំណាត់, ទទឹង, ផ្នែកបន្ថែម, វិសាលភាព, ការកើនឡើងនៃការវះកាត់, អត្រាប្រេវ៉ាឡង់, អំព្លីទីត, ធំទូលាយ, ត្រួតពិនិត្យ, ជួរ, ប្រវែង, រយៈទទឹង, ចាក់, ការអភិវឌ្ឍ, តំបន់, ទឹកដី, ស្រុក, កន្លែង, វាល, ពិធីជប់លៀង, ពិធីបុណ្យ, អាហារ, អាហារ​ពេលល្ងាច, គណបក្ស

ការរីករាលដាល, កំណាត់, ពង្រីក, ដាក់ពង្រាយ, ត្រូវបានពង្រីក, ត្រូវបានបង្ហាញ, ក្រោកឡើង!, ការអភិវឌ្ឍ, គ, ផ្ទុះ, សំរួល, វិធី, បង្កើត, ផ្តល់ការងារ, គំនរធំទាំងសងខាង, ពង្រីកសរសៃឈាម, ទម្ងន់ស្រាល, យកឡើង, បង្ហាញ, ពិព័រណ៍, គ្របដណ្តប់, ដំបូល, ជនរងគ្រោះ

រាលដាលspreadablespreaderspreaderរីករាលដាលរីករាលដាល
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spread in English
Noun(1) process or result of distributing or extending over a wide expanse of space(2) a conspicuous disparity or difference as between two figures(3) farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle(4) a haphazard distribution in all directions(5) a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes(6) a meal that is well prepared and greatly enjoyed(7) two facing pages of a book or other publication(8) the expansion of a person's girth (especially at middle age(9) decorative cover for a bed(10) act of extending over a wider scope or expanse of space or time
Verb(1) distribute or disperse widely(2) become distributed or widespread(3) spread across or over(4) spread out or open from a closed or folded state(5) cause to become widely known(6) become widely known and passed on(7) strew or distribute over an area(8) move outward(9) cover by spreading something over(10) distribute over a surface in a layer
Adjective(1) distributed or spread over a considerable extent(2) prepared or arranged for a meal; especially having food set out(3) fully extended in width
Examples of spread in English
(1) the red-tailed hawk has a four-and-a-half-foot spread(2) volcanic eruptions spread dust high into the stratosphere(3) With the emergence and spread of AIDS in Japan in the 1980s, insensitivity toward gay men heightened.(4) During such occasions it is usually the flag dancer who handles the flag or explains it in the presence of others in the company, who may help him spread it out.(5) Livestock are grazed to maintain and enhance perennial plant communities and spread manure over the ground.(6) Frequently observed in connection with cabin groups is a tendency to spread the effects of their presence over a needlessly large area.(7) His hands - fingers spread - graze the surface of the quiet water while his eyes, black and narrow, attest to the mystery of childhood.(8) she helped Colin to spread out the map(9) I spread a towel on the sand and sat down(10) And then we see Double Game's final two pages: a color spread of Calle's smile.(11) He engages the entire article, not merely the flashy opening spread .(12) Such corridors allow links between ecologically protected areas, so that plants and animals can spread from one to another and form a network.(13) At times, Adamma leapt up in the air with knees still bent and spread her arms wide.(14) On November 25, 2003, we sat down with family and friends around a table spread with food we grew and said thanks.(15) He began by collecting cow manure from the village, which he spread on his fields - an uncommon practice in the area.(16) He hoped the roots would harbor the fungi and spread them throughout the compost, but the fungi didn't spread well enough.
Related Phrases of spread
(1) spread out ::
រីក​រាលដាល​ចេញ
(2) to spread ::
រីករាលដាល
(3) spread over ::
រីករាលដាលនៅលើ
(4) spread sheet ::
សន្លឹករីករាលដាល
(5) spread through ::
រីករាលដាលតាមរយៈការ
(6) spread wide ::
រីករាលដាលធំទូលាយ
(7) chocolate spread ::
សូកូឡារីករាលដាល
(8) spread to ::
ការរីករាលដាលទៅ
(9) spread around ::
រីករាលដាលនៅជុំវិញ
(10) spread-eagle ::
ការរីករាលដាល-ឥន្ទ្រី
Synonyms
Noun
1. expansion ::
ពង្រីក
2. span ::
រយៈពេល
3. expanse ::
លំហអាកាស
4. range ::
ជួរ
7. feast ::
ពិធីបុណ្យ
8. cattle ranch ::
ចិញ្ចឹមសត្វគោ
9. scatter ::
វិធី
10. gap ::
គម្លាត
11. bedspread ::
bedspread
12. paste ::
បិទភ្ជាប់
Verb
14. extend ::
ពង្រីក
15. scatter ::
វិធី
16. disseminate ::
ផ្សព្វផ្សាយ
17. smear ::
លាបបន្តិច
18. cover ::
គ្របដណ្តប់
19. diffuse ::
សំរួល
20. open ::
ការបើកចំហរ
21. overspread ::
ពាសពេញ
22. distribute ::
ចែកចាយ
23. circulate ::
សាយភាយ
24. propagate ::
propagate
Adjective
25. outspread ::
outspread
Antonyms
1. converge ::
ទៅ
2. join ::
ចូលរួម
Different Forms
spread, spreadable, spreader, spreaders, spreading, spreads
Word Example from TV Shows
News of this battle will spread quickly
through the Seven Kingdoms.

News of this battle will SPREAD quickly through the Seven Kingdoms.

Game of Thrones Season 6, Episode 10

Soon enough that child will spread her legs
and start breeding.

Soon enough that child will SPREAD her legs and start breeding.

Game of Thrones Season 1, Episode 2

Good luck stopping
the spread of greyscale with prayer.

Good luck stopping the SPREAD of greyscale with prayer.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

We've got 46,000 employees
spread across 14 divisions.

We've got 46,000 employees SPREAD across 14 divisions.

Breaking Bad Season 5, Episode 8

What-- I thought you said
you were spread too thin.

What-- I thought you said you were SPREAD too thin.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

English to Khmer Dictionary: spread

Meaning and definitions of spread, translation in Khmer language for spread with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spread in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'spread'

What spread means in Khmer, spread meaning in Khmer, spread definition, examples and pronunciation of spread in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History