English to Khmer Meaning of support - ការគាំទ្រ


Support :
ការគាំទ្រ

ការគាំទ្រ, ឈ្នះ, ការបញ្ជាក់, ក្ដាប់, ជួយ, ជំនួយ, ការសម្របសម្រួល, ការជម្រុញ, រមណីយដ្ឋាន, ទីជម្រក, ល, ម៉ោន, សុំសិទ្ធិជ្រកកោន, កំពង់ផែ, ការការពារ, ពឹងផ្អែក, ស្នាក់នៅ, បុគ្គលិក, ច្រាំង, ភាគី, ភាពបន្ទាន់, ភាពរីករាយ, ចិត្ដខ្នះខ្នែង, ការរងទុក្ខវេទនា, ស៊ូទ្រាំ, ឋិតថេរ, អានុភាព, ឈើ, ទំនោរ, គ្មានខ្លាញ់ទៅ, អនុគ្រោះ, បណ្ដោយខ្លួន, វិធី, វាស់, ផ្លូវ, ប្រភេទ, ធនធាន, សោធនអាហារកិច្ច, ការថែទាំ, ចិញ្ចឹមបីបាច់, ការចិញ្ចឹម, អាហារ, ការចិញ្ចឹមបីបាច់, ឧបត្ថម្ភ, ឆ័ត្រ

ការគាំទ្រ, គាំទ្រ, ត្រឡប់មកវិញ, បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវ, ឈ្នះ, ជួយ, ជំនួយ, កំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាមួយ, ជាមិត្តសម្លាញ់, អនុគ្រោះ, ម្ខាង, តាម, នាំយកឡើង, ខាងក្រោយ, ចំណី, ទ្រទ្រង់, ហេង, ល, អនុវត្ត, សម្រេច, បញ្ជាក់ថា, ផ្ទៀង​ផ្ទាត់, ធ្វើ​ឱ្យ​ចេញ, អះអាង, គ្រប់គ្រង, ខំតស៊ូ​ឡើង, រក្សា, សង្កត់, បន្ត, ទទួល, ស៊ូទ្រាំ, ទទួលនៅ, ឆ្លង​តាម​រយៈ, អត់ធ្មត់, ផ្ទៃមុខ, ការចិញ្ចឹមបីបាច់, រថភ្លើង, ភាពសប្បាយរីករាយ, មាន, ចិញ្ចឹម, ការពារ, លើកទឹកចិត្ត

nonsupportnonsupportការគាំទ្រការគាំទ្របានគាំទ្រអ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រការគាំទ្រគាំទ្រការគាំទ្រ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
គាំ​ទ្រ
(2) technical support ::
ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស
(3) financial support ::
ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
(4) child support ::
គាំទ្រ​កុមារ
(5) tech support ::
គាំទ្រ​បច្ចេកវិទ្យា
(6) support staff ::
ការ​គាំទ្រ​បុគ្គលិក
(7) support group ::
ក្រុមគាំទ្រ
(8) income support ::
ការគាំទ្រដែលមានប្រាក់ចំណូល
(9) moral support ::
ការគាំទ្រផ្នែកស្មារតី
(10) in support ::
នៅក្នុងការគាំទ្រ
Synonyms
Noun
1. pillar ::
សសរស្តម្ភ
2. maintenance ::
ការថែទាំ
3. encouragement ::
ការលើកទឹកចិត្ត
4. comfort ::
ការលួងលោម
6. backing ::
ការគាំទ្រ
7. advocacy ::
ការតស៊ូមតិ
9. livelihood ::
ជីវភាពរស់នៅ
10. documentation ::
ឯកសារ
12. financial backing ::
ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
13. accompaniment ::
បន្ទរ
Verb
15. provide for ::
ផ្តល់សម្រាប់
16. comfort ::
ការលួងលោម
17. substantiate ::
ភ័ស្តុតាង
18. help ::
ជួយ
19. back ::
ត្រឡប់មកវិញ
20. advocate ::
អ្នកតស៊ូមតិ
21. underpin ::
គាំទ្រ
22. endure ::
ស៊ូទ្រាំ
23. subscribe ::
ជាវជាប្រចាំ
25. defend ::
ការពារ
26. plump for ::
ក្រាស់សម្រាប់
27. corroborate ::
បញ្ជាក់
28. patronage ::
ឧបត្ថម្ភ
Antonyms
1. disprove ::
មិនយល់ព្រម
2. rebut ::
rebut
3. refute ::
ជំទាស់
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
Is there anyone else
who can support your claim?

Is there anyone else who can SUPPORT your claim?

Game of Thrones Season 5, Episode 6

for their sustenance and support.

for their sustenance and SUPPORT.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

Look, I couldn’t care less\Nabout the Government’s support.

Look, I couldn’t care less
about the Government’s SUPPORT.

Money Heist Season 1, Episode 8

Your brother will clearly not support me,
but the question is,

Your brother will clearly not SUPPORT me, but the question is,

Vikings Season 1, Episode 9

- I'd like to know why Penny's here.
- I'm here to support my man, just like you.

- I'd like to know why Penny's here. - I'm here to SUPPORT my man, just like you.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

English to Khmer Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Khmer language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Khmer, support meaning in Khmer, support definition, examples and pronunciation of support in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History