English to Khmer Meaning of study - ការសិក្សា


Study :
ការសិក្សា

ការសិក្សា, អាន, មេរៀន, អត្ថបទ, ការ recitation, ការអនុវត្តន៍, ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ, វប្បធម៍, ការដាំដុះ, ការពិភាក្សា, ការរៀន, ការបង្រៀន, ចំនេះដឹង, មុខវិជ្ជា, វិទ្យាសាស្ដ្រ, ចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ, សមថនិងវិបស្សនា, អំពី, គិតថា, ចងចាំ, បំណងប្រាថ្នារបស់, មានបំណងចង់, ធ្លាក់ចុះ, ការធ្លាក់ចុះ, សារមន្ទីរ, បន្ទប់អាន, បណ្ណាល័យ, សាលារៀន

រៀន, ការសិក្សា, ស្គាល់, ទទួលបាន, បទពិសោធ, រៀបចំ, ់, អាន, ដាំដុះ, ធ្លាក់ចុះ, រត់ចូលទៅក្នុង, ត្រូវបានចាប់, សូត្រ, គិត, ដោះស្រាយចេញ, ពិចារណា, ព្រួយបារម្ភ, រក​មើល​តាម​រយៈ, ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ, ការអនុវត្តន៍, សញ្ជឹងគិតអំពី, ទាក់ទង, យកមកពិចារណា, គឺមានន័យថា, មើលទៅនៅលើ, ព្យាយាម, ទិដ្ឋភាព, សរុប, ការរើសអើង, ប្រឌិត, គិតឡើង, កូដកម្មចេញ, រៀនមេរៀនមួយរបស់

ការសិក្សាការសិក្សាកំពុងសិក្សា
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of study in English
Noun(1) a detailed critical inspection(2) applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading(3) a written document describing the findings of some individual or group(4) a state of deep mental absorption(5) a room used for reading and writing and studying(6) a branch of knowledge(7) preliminary drawing for later elaboration(8) attentive consideration and meditation(9) someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play(10) a composition intended to develop one aspect of the performer's technique
Verb(1) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning(2) be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning(3) give careful consideration to(4) be a student of a certain subject(5) learn by reading books(6) think intently and at length, as for spiritual purposes
Examples of study in English
(1) The catchment area for this study did not include any major metropolitan or industrialized cities.(2) It involves academic study as well as a gruelling daily round of training and matches across the States.(3) He points at Matthew, whose face is a study in transformation, indeed transfiguration.(4) The unintended consequences have already been the subject of much study in many books.(5) Training takes three years during peace time, as academic study is included in the first two years, which are spent on the island Cruxia.(6) It is important to study each situation carefully and respond accordingly.(7) Most advertisements that have held sway over the people are a study in contrast, he points out.(8) I went home to study(9) As with the Martelli, in this gentle, empathetic character study Degas attempts to portray his friend with honesty and truth.(10) You will continue your grade level study at a local school and there won't be any trouble.(11) Of the three books, this study may receive the most attention because of its methodology.(12) Group Awards can be completed during a year of full-time study or over a longer period of time.(13) Ira's face was a study as he approached the car(14) The city of Toronto was his backyard, and in many instances his living room, study , kitchen and bathroom as well.(15) Regarding the stirring of change to Canada's copyright laws, here's a quick study in perspective.(16) His development over the next few weeks was a study in boldness and timidity.
Related Phrases of study
(1) case study ::
ករណី​សិក្សា
(2) field of study ::
មុខវិជ្ជា​សិក្សា
(3) study abroad ::
សិក្សា​នៅ​បរទេស
(4) study room ::
បន្ទប់​សិក្សា
(5) feasibility study ::
ការសិក្សាពីលទ្ធភាព
(6) study hall ::
សាល​សិក្សា
(7) study skills ::
ជំនាញ​ក្នុង​ការ​សិក្សា
(8) pilot study ::
ការសិក្សាសាកល្បង
(9) field study ::
ការសិក្សាវាល
(10) study law ::
ច្បាប់ការសិក្សា
Synonyms
Noun
1. learning ::
ការរៀន
3. office ::
ការិយាល័យ
4. essay ::
អត្ថបទ
5. discipline ::
វិន័យ
6. sketch ::
បង្ហាញប្រភេទរូបភាព
7. work ::
ការងារ
8. survey ::
ការស្ទង់មតិ
9. cogitation ::
cogitation
10. report ::
របាយការណ៍
Verb
11. work ::
ការងារ
12. learn ::
រៀន
13. investigate ::
ការស៊ើបអង្កេត
14. scrutinize ::
ពិនិត្យពិច័យ
15. meditate ::
រំពឹងគិត
16. consider ::
ពិចារណា
17. canvas ::
ផ្ទាំងក្រណាត់
18. read ::
អាន
Different Forms
studies, study, studying
Word Example from TV Shows
Microbiology is the study
of tiny living things.

Microbiology is the STUDY of tiny living things.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5

Well, I always figured
it was to study us...

Well, I always figured it was to STUDY us...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

won't let me switch my field of
study to inflationary cosmology.

won't let me switch my field of STUDY to inflationary cosmology.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

He says every swordsman
should study cats.

He says every swordsman should STUDY cats.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

in my study this evening.

in my STUDY this evening.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

English to Khmer Dictionary: study

Meaning and definitions of study, translation in Khmer language for study with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of study in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'study'

What study means in Khmer, study meaning in Khmer, study definition, examples and pronunciation of study in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History