English to Khmer Meaning :: stock

Stock :
ភាគហ៊ុន
ផ្គត់ផ្គង់ការផ្គត់ផ្គង់, ការស្ដុកតមនិញ - ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុនភាគហ៊ុនstockilyភាគហ៊ុនstockistsstockistsភាគហ៊ុន
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) Routine(2) Regularly and widely used or sold(3) Repeated too often(4) Lumber used in the construction of something(5) A certificate documenting the shareholder's ownership in the corporation(6) Any of various ornamental flowering plants of the genus Malcolmia 1(7) A plant or stem onto which a graft is made(8) Especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants 1(9) Any of several Old World plants cultivated for their brightly colored flowers 1(10) The handle end of some implements or tools(11) Persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant 1(12) An ornamental white cravat(13) Commonplace
Verb(1) Have on hand(2) Equip with a stock(3) Supply with fish(4) Supply with livestock(5) Stock up on to keep for future use or sale(6) Provide or furnish with a stock of something(7) Put forth and grow sprouts or shoots(8) Supply with merchandise
Noun(1) The merchandise that a shop has on hand(2) The handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun(3) A certificate documenting the shareholder's ownership in the corporation(4) A supply of something available for future use(5) The descendants of one individual(6) A special variety of domesticated animals within a species(7) Liquid in which meat and vegetables are simmered; used as a basis for e.g. soups or sauces(8) The reputation and popularity a person has(9) Persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant(10) A plant or stem onto which a graft is made; especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants(11) Any of several Old World plants cultivated for their brightly colored flowers(12) Any of various ornamental flowering plants of the genus Malcolmia(13) Lumber used in the construction of something(14) The handle end of some implements or tools(15) An ornamental white cravat(16) Any animals kept for use or profit

Show Examples
(+)

(1) All the other effects are minimal, including a nuclear explosion that looks like it was lifted off some stock footage from 1968.(2) The club also organizes visits to leading dairy farms and research institutes, holds dairy stock judging events and herds competitions.(3) To achieve this, fifty retailers in the city must stock Fairtrade products and 25 catering outlets offer food bearing the Fairtrade mark.(4) One shop kept its pirated stock in a space above the ceiling, and clerks communicated with two-way radios to have them brought out for customers.(5) If the sauce begins to evaporate too much while cooking, add a few tablespoons of chicken stock or water.(6) If you cannot or do not wish to play, you draw a card from the undealt stock and add it to your hand.(7) A few residents who attended the meet complained that the BMP's health centres did not have adequate stock of anti-rabies vaccine.(8) Matthew, 34, who owns the Chilli Lime Deli in Fleming Square, Blackburn, moved his French stock back to his shop but was able to leave tasters on the stall.(9) Increased rationalization of the stock system thus leads to more codified systems of casting and increased typecasting.(10) In that case, they'd either have to borrow or issue stock to pay for the shares.(11) Julia's steadfast refusal to accept the fact that she's in danger is irritating rather than sympathetic and a couple of the supporting characters are a little too stock to work.(12) These options give workers the right to buy shares of their company's stock at a set price in the future.(13) The club is also keen to protect its stock of fish.(14) The province, through the various health authorities, is trying to expand its stock of seniors' housing though an Independent Living B.C. program.(15) Now Linda has the perfect setting for making her baskets and storing her tools and growing her stock of willow.(16) During his announcement speech in his home state of Arkansas, he mainly deployed wooden stock phrases.
Related Words
(1) in stock ::
នៅ​ក្នុង​ស្តុក
(2) out of stock ::
អស់ពី​ស្តុក
(3) stock market ::
ទីផ្សារភាគហ៊ុន
(4) stock exchange ::
ផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន
(5) common stock ::
ភាគហ៊ុនធម្មតា
(6) capital stock ::
មូលធន
(7) stock up ::
ស្តុកទុកឡើង
(8) take stock ::
ទទួល​យក​ភាគ​ហ៊ុន
(9) stock price ::
តម្លៃ​ភាគហ៊ុន
(10) rolling stock ::
ភាគហ៊ុន​រំកិល
Synonyms
Noun
1. merchandise ::
ទំនិញ
2. store ::
ហាង
5. popularity ::
ប្រជាប្រិយភាព
6. descent ::
ចុះ
7. bouillon ::
bouillon
8. handle ::
ដោះស្រាយ
9. bloodline ::
ពូជពង្ស
10. stock certificate ::
វិញ្ញាបនបត្រភាគហ៊ុន
11. neckcloth ::
neckcloth
12. strain ::
សំពាធ
13. broth ::
ទំពាំងបាយជូរ
14. inventory ::
សារពើភ័ណ្ឌ
15. caudex ::
caudex
16. gillyflower ::
gillyflower
17. livestock ::
សត្វចិញ្ចឹម
18. gunstock ::
gunstock
19. fund ::
មូលនិធិ
Adjective
20. standard ::
ស្ដង់ដារ
21. usual ::
ធម្មតា
22. commonplace ::
ជារឿងធម្មតា
Verb
23. sell ::
លក់
24. supply ::
ផ្គត់ផ្គង់
25. carry ::
អនុវត្ត
27. sprout ::
ពន្លក
Antonyms
1. brain ::
ខួរក្បាល
2. genius ::
ទេពកោសល្យ
3. Different
  
4. Original
  
5. Unusual
  
6. Fact
  
7. Truth
  
8. Deplete
  
9. Use up
  
10. Waste
  
Different Forms
stock, stocked, stockily, stockist, stockists, stocks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

...I can only raise your stock
as a candidate.

...I can only raise your STOCK as a candidate.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20


You know, stock characters,

You know, STOCK characters,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5


Three stores I\'ve been to so far,
and not one of them have it in stock.

Three stores I've been to so far, and not one of them have it in STOCK.

Breaking Bad Season 2, Episode 12


...an improvement
on the existing mediocre stock.

...an improvement on the existing mediocre STOCK.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15


No, I cannot return that stock.
It\'s been drilled, it\'s been cut.

No, I cannot return that STOCK. It's been drilled, it's been cut.

Breaking Bad Season 2, Episode 11


English to Khmer Dictionary: stock

Meaning and definitions of stock, translation in Khmer language for stock with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stock in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'stock'

What stock means in Khmer, stock meaning in Khmer, stock definition, examples and pronunciation of stock in Khmer language.

Khmer.English-Dictionary.Help | English to Khmer Dictionary

This is not just an ordinary English to Khmer dictionary & Khmer to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toKhmer and Khmer to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Khmer to English translation, English to Khmer translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Khmer dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Khmer translate Khmer words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links