English to Khmer Meaning of stand - ឈរ


Stand :
ឈរ

លង, អាងស្តុកទឹក, កុងតឺន័រ, ព្រី, ហាង, ឈរ, ការជាប់គាំង, ជាប់គាំង, ភាពជាប់គាំង, ចុង​បញ្ចប់​បាន​ស្លាប់, វេទិកា, កម្រាល, ដំណាក់កាល, មេបញ្ជាការ, កន្លែង, ដី, អវកាស, បន្ទប់, កាលៈទេសៈ, ឈរនៅ, ខ្ជិល, មកសម្រាក

ស្នាក់នៅ, នៅតែមាន, កុហក, ជាការ, ឈរ, រក្សា, ជាប់គាំង, បញ្ឈប់, គោរព, ទទួលរង, អត់ធ្មត់, ទទួលនៅ, កើនឡើង, ធ្លាក់ចុះ, វេន, ចូលទៅ, ជំរុញ, ទទួល, ស៊ូទ្រាំ, ឆ្លង​តាម​រយៈ, មុខ, រកមើល, ពត់, ចុងក្រោយ, រស់នៅ, រាំងស្ទះដល់, ពិនិត្យមើល, ញើស, ចំណាយពេលវេលា, ខណៈពេល, ធ្វើ, បំពេញ, ប្រតិបត្តិ, បើក, ការប្រព្រឹត្ដ, TransACT, សំណុំត្រង់, ដំឡើង, ភ្នំ, បង្កើត, ផ្តល់នូវ, ផ្តល់ឱ្យ, ការផ្តល់ជូន, បង់, រីករាយជាមួយ, ឆ្លង, ទប់ទល់, រុញរចាន, បន្សាប, ទប់ស្កាត់, កាត់ទុក

ឈរstandeestandeesដើមបីជួយេដើមបីជួយេឈរstandishឈរ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stand in English
Noun(1) a support or foundation(2) the position where a thing or person stands(3) a growth of similar plants (usually trees(4) a small table for holding articles of various kinds(5) a support for displaying various articles(6) an interruption of normal activity(7) a mental position from which things are viewed(8) a booth where articles are displayed for sale(9) a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance(10) tiered seats consisting of a structure (often made of wood, game or parade(11) a platform where a (brass(12) a defensive effort
Verb(1) be standing; be upright(2) be in some specified state or condition(3) occupy a place or location, also metaphorically(4) hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright(5) put up with something or somebody unpleasant(6) have or maintain a position or stand on an issue(7) remain inactive or immobile(8) be in effect; be or remain in force(9) be tall; have a height of; copula(10) put into an upright position(11) withstand the force of something(12) be available for stud services
Examples of stand in English
(1) they shared a second-wicket stand of 135(2) And as sappy and clichÔö£┬«d as it sounds, I don't think I will be able to stand seeing Abby cry.(3) Layton was so excited his errant arm knocked the microphone from its stand .(4) Sir Donald Bradman's records still stand , especially his unsurpassed total of 5,028 runs in Ashes contests.(5) Trent, not being able to stand any crying at that moment, stopped her.(6) It is time to take a stand against the erosion of rights.(7) this was not the moment to make a stand for independence(8) display stand(9) Custer's legendary last stand(10) The official pointed to last month's unusually emotive call to the nation to take a stand against racism.(11) Women were denied the right to vote or to stand as candidates.(12) a hot-dog stand(13) Turn down the heat and simmer gently for five minutes, then remove from the heat and allow to stand and infuse for at least 30 minutes.(14) The stand we take will reflect the prevalent social attitude towards crimes against women.(15) Allow to stand for five minutes, then turn out onto a warm plate.(16) He smiled at her puzzled, then stood up, helping her also to stand .
Related Phrases of stand
(1) stand out ::
ឈរចេញ
(2) stand for ::
តំណាង​ឱ្យ
(3) stand-alone ::
ឈរតែឯង
(4) stand-up ::
ក្រោកឈរ
(5) to stand up ::
ដើម្បី​ក្រោក​ឈរ​ឡើង
(6) stand up for ::
ក្រោកឈរឡើងសម្រាប់
Synonyms
Noun
1. attitude ::
ឥរិយាបទ
2. opposition ::
គណបក្សប្រឆាំង
3. base ::
មូលដ្ឋាន
4. stall ::
តូប
5. stop ::
បញ្ឈប់
6. copse ::
នគរបាល
7. pedestal ::
ជើងទម្រ
8. tie-up ::
ចងឡើង
9. bandstand ::
bandstand
10. rack ::
rack
11. point of view ::
ចំណុច​នៃ​ទិដ្ឋភាព
Verb
12. be on one's feet ::
មាននៅលើជើងរបស់មនុស្សម្នាក់
13. rise ::
កើនឡើង
14. be ::
ជាការ
15. put ::
ដាក់
16. remain in force ::
នៅតែជាធរមាន
17. withstand ::
ទប់ទល់
18. endure ::
ស៊ូទ្រាំ
19. remain firm ::
នៅតែមានក្រុមហ៊ុន
20. resist ::
ទប់ទល់នឹង
Antonyms
1. repudiate ::
លះចោល
Different Forms
stand, standee, standees, stander, standers, standish, stands
Word Example from TV Shows
All right. I'm gonna
stand up, all right?
Because I got bad knees.

All right. I'm gonna STAND up, all right? Because I got bad knees.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

Well, she can't stand it
when I'm right.

Well, she can't STAND it when I'm right.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Let me stand at least.

Let me STAND at least.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

Pull back my armies and stand down
while you go on your monster hunt?

Pull back my armies and STAND down while you go on your monster hunt?

Game of Thrones Season 7, Episode 7

I'm not going to stand for this.

I'm not going to STAND for this.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

English to Khmer Dictionary: stand

Meaning and definitions of stand, translation in Khmer language for stand with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stand in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'stand'

What stand means in Khmer, stand meaning in Khmer, stand definition, examples and pronunciation of stand in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History