English to Khmer Meaning of sharp - មុត


Sharp :
មុត

ខ្លាំង, ធ្ងន់ធ្ងរ, ស្រួចស្រាវ, ល្អ, មុត, ជូរចត់, ច្រាស់, រឹងមាំ, ការផាកពិន័យ, ះ, ស្រួច, ជ្រៀតចូល, ប្រាជ្ញា, ច្បាស់ណាស់, ភស្តុតាង, ជាក់លាក់, ជាក់ស្តែង, ការសម្ដែង, សាហាវ, ប្រៃ, អំពើហិង្សា, ដែលមានល្បឿនលឿន, អាក្រក់, ក្តៅ, កាត់, ទឹកអាស៊ីត, ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់, ដែលមានឥទ្ធិពល, រហ័ស, យល់ដឹង, ធំ, ខ្ពស់, ចលន, ប្រអប់បញ្ចូល, តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT, រាស់, ដែលធ្វើឱ្យមានទុក្ខព្រួយ, នាព្យតិះដៀល, ឈឺ, ប្រាសចាក, រៀនសូត្រ, ស្មោះស្លាប់, លូតលាស់, អី, រដុប, apt ឡើយ, តួនាទី, តឹងរ៉ឹង, យ៉ាងម៉ត់ចត់, គ្រវី, បន្លែបៃតង, ឆ្លាត

ទាន់ពេលវេលា, មុត, ស្តាប់, សម្លេង, សំលេងរំខាន, សំឡេង, ចំណាំ

មុតក្រុមហ៊ុន Sharpច្បាស់sharpenedធ្វើឱ្យច្បាស់ធ្វើឱ្យច្បាស់មុតមុតភាពមុតស្រួចក្រុមហ៊ុន Sharpsharpishយ៉ាងខ្លាំងភាព​ស្រួចមុតួច
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sharp in English
Noun(1) a musical notation indicating one half step higher than the note named(2) a long thin sewing needle with a sharp point
Adjective(1) (of something seen or heard(2) ending in a sharp point(3) having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions(4) marked by practical hardheaded intelligence(5) harsh(6) having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones(7) extremely steep(8) keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or point(9) having or made by a thin edge or sharp point; suitable for cutting or piercing(10) (of a musical note(11) very sudden and in great amount or degree(12) quick and forceful
Adverb(1) changing suddenly in direction and degree
Examples of sharp in English
(1) She got out of the shower lazily, and had a sharp feeling in her stomach that something would happen today.(2) It's a great feeling to define in sharp crisp outlines what you believe in, and what you stand against.(3) These involuntary contractions can be either dull or sharp and intense.(4) Pick it up, flip through it, dip into the story at any point and you will come away better informed and surprisingly entertained by his sharp mind and punk sense of humour.(5) She keeps her stand-up sharp by hitting the Provincetown comedy circuit every summer.(6) I gingerly moved to sit up, but a sharp pain shot through my body.(7) All in all, not much got done until Mikhail's aunt Meredith came in and silenced them all with a sharp whistle.(8) In reality, it was ordinary citizens and not the sharp operators who stored their wealth in banknotes.(9) Her fingernails grew long and sharp , able to pierce the skin of a creature in a matter of seconds.(10) The sharp detail and good contrast control offer a good look at the few interesting things that happen in the mostly darkened production.(11) Exports have been hit also because of the sudden and sharp increase in the value of the euro against the dollar and, most importantly, against sterling.(12) I felt a sharp hope rising in me and I quelled it immediately.(13) Monday's sharp stock market plunge and uncertain world events may have you longing for a secure place to stash your savings.(14) She said a few sharp words, which the boy returned with a fallen face.(15) But everyone else was also entering into dangerous enemy territory, so Cat and her comrades had to stay sharp or else get left behind.(16) The traditional short-covering by speculators that usually followed a sharp downward movement was no longer present to instill some recovery.
Related Phrases of sharp
(1) sharp pain ::
ការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង
(2) sharp knife ::
កាំបិត​មុត​ស្រួច
(3) sharp edge ::
គែម​មុត​ស្រួច
(4) sharp rise ::
កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
(5) sharp blade ::
កាំបិតមុត
(6) sharp turn ::
វេនមុតស្រួច
(7) very sharp ::
មុតស្រួចណាស់
(8) sharp tongue ::
អណ្តាតយ៉ាងខ្លាំង
(9) be sharp ::
តែមុតស្រួច
Synonyms
Adjective
1. keen ::
ច្រាស់
2. excruciating ::
ខ្លាំង
3. tangy ::
tangy
4. loud ::
ខ្លាំង
5. cold ::
ជំងឺផ្តាសាយ
6. harsh ::
អាក្រក់
7. intense ::
ខ្លាំង
8. distinct ::
ខុសគ្នា
9. sudden ::
មួយរំពេច
10. hairpin ::
hairpin
11. steep ::
ចោត
12. perceptive ::
យល់ដឹងរបស់
13. smart ::
ឆ្លាត
14. incisive ::
រឹងមាំ
15. tart ::
tart
16. abrupt ::
ការរំខាន
17. crisp ::
ច្បាស់
18. shrill ::
shrill
19. astute ::
វៃឆ្លាត
20. acute ::
ស្រួចស្រាវ
Adverb
21. precisely ::
យ៉ាងច្បាស់ណាស់
Antonyms
1. blunt ::
រិល
2. dull ::
រិល
3. obtuse ::
obtuse
Different Forms
sharp, sharped, sharpen, sharpened, sharpening, sharpens, sharper, sharpers, sharpest, sharping, sharpish, sharply, sharpness, sharps
Word Example from TV Shows
Great. Tee time
is 7 a.m. sharp.

Great. Tee time is 7 a.m. SHARP.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

A knife perhaps, a good, sharp one,

A knife perhaps, a good, SHARP one,

Game of Thrones Season 1, Episode 2

Vamonos Pest? Follow up with
the Drew Sharp killing?

Vamonos Pest? Follow up with the Drew Sharp killing?

Breaking Bad Season 5, Episode 12

But here I am, in the middle of the night,
struggling to keep my mind sharp,

But here I am, in the middle of the night, struggling to keep my mind SHARP,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

A little timid but a sharp mind.

A little timid but a SHARP mind.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

English to Khmer Dictionary: sharp

Meaning and definitions of sharp, translation in Khmer language for sharp with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sharp in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'sharp'

What sharp means in Khmer, sharp meaning in Khmer, sharp definition, examples and pronunciation of sharp in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History