English to Khmer Meaning of rule - ច្បាប់


Rule :
ច្បាប់

ច្បាប់, បទប្បញ្ញត្តិ, ប្រព័ន្ធ, ការផ្តល់, សរសេរតាមអាន, របប, អភិបាលកិច្ច, ថ្នាំព្យាបាល, រដ្ឋាភិបាល, រដ្ឋបាល, បទបញ្ជា, Lex, ដំបង, គំរូ, ដំបងធម្មតា, ទង្វើ, ការអនុម័ត, ក្រឹត្យ, ប្រភេទ, ឃ្លា, ស្ទ្រីម, ហូរ, ជាការពិតណាស់, គ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រា, ស្ថាប័ន, កំពូល, ពូកែ, ឡើងគ្រងរាជ្យ, ភាពលេចធ្លោ, អំណាចគ្រប់គ្រង, រយៈពេល, ពេល, អាយុ, ការគ្រប់គ្រង, អំណាច, ដែនកំណត់, វិន័យ, ការបញ្ជាទិញ, វិធីសាស្រ្ត, អាជ្ញាធរមាន, រូបមន្ត, អត្ថបទ, បាវចនា, ផ្នត់, សារណា, សៀវភៅ, និក្ខេបបទ, ល្អ, បទដ្ឋាន, ឧទាហរណ៍, លំដាប់, ស៊េរី, ភាគហ៊ុន, ចំណាត់ថ្នាក់, វិធី, គម្រោង, ដំណើរការ, ច្រកសមុទ្រ, ចំនួនទឹកប្រាក់, បរិមាណ, ទំហំ, វិសាលភាព, ផលបូក, តម្លៃ, ស្ដង់ដារ, ថ្នាក់ទី, កិត្តិយស, ម៉ូដ, គោលការណ៍, ក្រុមព្រះ, ដង្ហើម, ខ្យល់, ការដកដង្ហើម

គ្រប់គ្រង, បញ្ចៀស, ច្បាប់, ប្រើ, ការគ្រប់គ្រង, ស្នងការ, ចៅហ្វាយ, ការ៉េ, ដោះស្រាយ, ការប្រព្រឹត្ដ, ប្រតិបត្តិការ, នាំ, ដ្រាយ, ជម្រុញឱ្យ, កាន់តំណែង, គ្របដណ្តប់, ពាក្យបញ្ជា, ម្ចាស់លើ, ឡើងគ្រងរាជ្យ, នៅក្នុងបន្ទុក, ក្រឹត្យ, ណែនាំ, ប្រាប់, រំលឹកដាស់តឿន, កម្រិត, ជួសជុល, ការសម្រេចចិត្ត, ភាពស្ងប់ស្ងាត់, អះអាង, ដោះស្រាយលើ, វិធីសាស្រ្ត, ចូលទៅក្នុងសម្រាប់, លក្ខណៈ, សិក្ខាបទ, គោលការណ៍, ធ្វើ, ទ្រង់ទ្រាយ, ទម្លាប់

ក្បួនគ្រប់គ្រងច្បាប់
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rule in English
Noun(1) a principle or condition that customarily governs behavior(2) something regarded as a normative example(3) prescribed guide for conduct or action(4) (linguistics, or prescribing(5) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct(6) the duration of a monarch's or government's power(7) dominance or power through legal authority(8) directions that define the way a game or sport is to be conducted(9) any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order(10) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system(11) (mathematics(12) measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
Verb(1) exercise authority over; as of nations(2) decide with authority(3) be larger in number, quantity, power, status or importance(4) decide on and make a declaration about(5) have an affinity with; of signs of the zodiac(6) mark or draw with a ruler(7) keep in check
Examples of rule in English
(1) While it's true that people can be lucky and do win on hunches, too many passive players consistently let impulse rule their responses.(2) During its sixty years of colonial rule , Britain controlled the population by fomenting regional and ethnic divisions.(3) Lasting only ten months before Spain resumed control, Britain's rule was of short duration.(4) There is no stipulation of a time limit for US political rule and economic control over the country's resources.(5) But then, if you remember - it was salt-making that Gandhi chose as his first symbolic challenge to British imperial rule over India.(6) The Springboks continue to rule supreme as the world's rugby champions.(7) One lorry contained some very fine items of bedroom and sitting room furniture at good prices but this was the exception rather than the rule on the day.(8) The first rule for controlling rose diseases is prevention.(9) We found that there were many countries in the area where Soviet rule had either banned music or modified instruments.(10) The uprising against imperial rule went on for many years until Numancia was finally besieged and burned to the ground.(11) In the history of art they are the rule rather than the exception.(12) Three years later Ieyasu established the Tokugawa shogunate at Edo that would last until the re-establishment of imperial rule in 1868.(13) At first it was optional but soon it became a habit and finally the rule .(14) But when one is talking about the ability to do something not authorised by statute, there is a real question whether a rule of court can deal with it.(15) Ben is putting more controls in place so that this sort of thing stays an exception to the rule , rather than the norm.(16) Guilt is the reference to the rule or norm and the implied or stated fact that the child is bad for not adhering to it.
Related Phrases of rule
(1) rule out ::
គ្រប់គ្រង
(2) as a rule ::
ដូច​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់
(3) to rule ::
ដើម្បីគ្រប់គ្រង
(4) rule of thumb ::
ច្បាប់​នៃ​មេដៃ
(5) rule of law ::
នីតិរដ្ឋ
(6) rule the world ::
គ្រប់គ្រងពិភពលោក
(7) slide rule ::
ច្បាប់ការបញ្ចាំងស្លាយ
(8) ground rule ::
ច្បាប់ដី
(9) general rule ::
ច្បាប់ទូទៅ
(10) as a general rule ::
ដែលជាច្បាប់ទូទៅ
Synonyms
Noun
1. regulation ::
បទប្បញ្ញត្តិ
2. procedure ::
នីតិវិធី
3. precept ::
សិក្ខាបទ
4. control ::
ការគ្រប់គ្រង
5. prescript ::
វេជ្ជបញ្ជា
6. ruler ::
អ្នកគ្រប់គ្រង
7. pattern ::
លំនាំ
8. formula ::
រូបមន្ត
9. principle ::
គោលការណ៍
10. dominion ::
អំណាចគ្រប់គ្រង
Verb
11. govern ::
គ្រប់គ្រង
12. be in power ::
នឹងមាននៅក្នុងអំណាច
13. decree ::
ក្រឹត្យ
14. prevail ::
គ្រោះនៅ
15. harness ::
រណប
16. find ::
ស្វែងរក
17. reign ::
ឡើងគ្រងរាជ្យ
Different Forms
rule, ruled, rules
Word Example from TV Shows
You have to know a land to rule it.

You have to know a land to RULE it.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

the Kraken shall rule the sea...

the Kraken shall RULE the sea...

Game of Thrones Season 8, Episode 4

I'd tell you rule number two,
but it's confusing.

I'd tell you RULE number two, but it's confusing.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

It gives you the right
to rule England.

It gives you the right to RULE England.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

As long as the Boltons rule the North,
the North will suffer.

As long as the Boltons RULE the North, the North will suffer.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

English to Khmer Dictionary: rule

Meaning and definitions of rule, translation in Khmer language for rule with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rule in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'rule'

What rule means in Khmer, rule meaning in Khmer, rule definition, examples and pronunciation of rule in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History