English to Khmer Meaning of return - ត្រឡប់មកវិញ


Return :
ត្រឡប់មកវិញ

របាយការណ៍, ត្រឡប់មកវិញ, ការផ្លាស់ប្តូរ, ចុរ, ផ្លាស់ប្តូ, សំនុំឆ្លាស់, ការផ្តល់ត្រឡប់មកវិញ, ម្តងទៀត, ការធ្វើឡើងវិញ, ថតចម្លង, បង្វិល, ការបង្វិលសងប្រាក់, ផ្ទុយស្រឡះ, ការ recitation, ការដដែល, បដិវត្ដន៍, ការស្តារ, សង, ឆ្លើយតប, ចម្លើយ, ត្រលប់មកវិញ, ផ្លែឈើ, លទ្ធផល, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច, ការរមួល, ការបង្វិល, បិទ, បោះបង់, ភ្លេង, សំណង, ការសង, រង្វាន់, ត្រឡប់, បំរែបំរួល, ត្រឡប់​ក្រោយ, ចូលនិវត្តន៍, បញ្ជាក់ជាថ្មី, រត់, សម, ត្រលប់​ក្រោយ, គូរត្រឡប់មកវិញ, ជ្រើសយក, ជ្រើស, ជ្រើសរើសមួយ, ទៅថយក្រោយ, ផ្តល់ឱ្យត្រឡប់មកវិញ, ផ្តល់ឱ្យជាថ្មីម្តងទៀត, ស្តារ, សូត្រ, កើតឡើងបន្ត, និយាយ​ម្ដងទៀត, វេន, យក​មកវិញ, បញ្ឈប់, ឈប់, ត្រឡប់មកវិញចេញ, បង់, ម្តងហើយម្តងទៀត

ត្រឡប់មកវិញវិញវិលត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញជនភៀសត្រឡប់មកពីវិលត្រឡប់មកវិញវិលត្រឡប់មកវិញការវិលត្រឡប់ត្រឡប់មកវិញ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of return in English
Noun(1) document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability(2) a coming to or returning home(3) the occurrence of a change in direction back in the opposite direction(4) getting something back again(5) the act of going back to a prior location(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) happening again (especially at regular intervals(8) a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one(9) the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed(10) a reciprocal group action(11) a tennis stroke that sends the ball back to the other player(12) (American football(13) the act of someone appearing again
Verb(1) go or come back to place, condition, or activity where one has been before(2) give back(3) go back to a previous state(4) go back to something earlier(5) bring back to the point of departure(6) return in kind(7) make a return(8) answer back(9) be restored(10) pay back(11) pass down(12) elect again(13) be inherited by(14) return to a previous position; in mathematics(15) give or supply(16) submit (a report, etc.
Examples of return in English
(1) since their return from the games(2) Yet only two days into his holiday, he found himself so captivated by the island he famously tore up his return train ticket and threw it into the sea.(3) There is little indication in the figures that there will be a return to strong economic growth in the near future.(4) Mapuches have strongly protested against discrimination and demanded the return of their ancestral land.(5) complete the application form and return it to this address(6) These computations can be done on any part of your business, thereby helping you figure out what areas bring the best return on your time, money, and efforts.(7) It is taken away with an astounding backhand return but a second chance is converted when Nathan nets a backhand.(8) they'll return to Ireland next year(9) A male colleague and I were given the task of escorting him on a home visit, though only told of the risks upon return .(10) Her feelings of fear, anger, and revulsion brought the return of her hysteria and nausea crept into her throat.(11) Each product is made with as little money as possible, so as to increase its return , and allow the vendor to price it at a level customers will buy.(12) The Italian Prime Minister has created yet another diplomatic storm by demanding the return of a painting held by the National Gallery of Ireland.(13) The return of the Liberals to office in 1893 sharpened the conflict.(14) The declining uptake of childhood vaccinations resulting from the fears promoted by these campaigns may lead to the return of real epidemics, causing death and disability.(15) That night, over a hundred people showed up to pray for the safe return of the captives.(16) You can get to Strasbourg by Ryan Air for Ôö¼├║29.09 return from Stansted.
Related Phrases of return
(1) to return ::
ត្រលប់​មកវិញ
(2) in return ::
ក្នុង​ការ​វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ
(3) return the favor ::
ត្រឡប់ការពេញចិត្តនោះ
(4) tax return ::
ការវិលត្រឡប់ពន្ធ
(5) return ticket ::
សំបុត្រត្រឡប់មកវិញ
(6) return to ::
ត្រលប់​ទៅ
(7) return home ::
ត្រលប់​មក​ផ្ទះ
(8) return back ::
ត្រឡប់​ក្រោយ
(9) return address ::
អាសយដ្ឋានផ្ញើរត្រឡប់
(10) return on investment ::
វិលត្រឡប់មកវិញនៅលើការវិនិយោគ
Synonyms
Noun
1. homecoming ::
វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
3. giving back ::
ការផ្តល់ត្រឡប់មកវិញ
4. yield ::
ទិន្នផល
5. statement ::
សេចក្តីថ្លែងការណ៍
6. return key ::
គន្លឹះក្នុងការត្រឡប់មកវិញ
7. take ::
យក
9. comeback ::
ត្រលប់មកវិញ
10. coming back ::
វិលត្រឡប់មកវិញ
12. income tax return ::
ការវិលត្រឡប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
Verb
13. go back ::
ត្រឡប់​ក្រោយ
14. recur ::
កើតឡើងបន្ត
15. give back ::
ផ្តល់ឱ្យត្រឡប់មកវិញ
16. restore ::
ស្តារ
17. hit back ::
បុកត្រឡប់មកវិញ
18. reciprocate ::
វិញ
19. answer ::
ចម្លើយ
20. deliver ::
ផ្តល់នូវ
21. yield ::
ទិន្នផល
22. elect ::
ព្រះអង្គបានជ្រើសរើស
23. fall ::
ធ្លាក់ចុះ
24. render ::
បង្ហាញ
26. generate ::
បង្កើត
27. repay ::
សង
28. regress ::
បំរែបំរួល
29. reelect ::
បោះឆ្នោត
30. take back ::
យក​មកវិញ
Antonyms
1. ask ::
ស្នើសុំ
2. inquire ::
សួរ
3. question ::
សំណួរ
Different Forms
return, returnable, returnables, returned, returnee, returnees, returner, returners, returning, returns
Word Example from TV Shows
I want to return
this

I want to RETURN this "Wild West and Witches"

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

King Tommen insists
on his sister's return to the capital?

King Tommen insists on his sister's RETURN to the capital?

Game of Thrones Season 5, Episode 9

It would be an honor to return your love,

It would be an honor to RETURN your love,

Game of Thrones Season 2, Episode 10

What can I do
for you in return?

What can I do for you in RETURN?

Vikings Season 1, Episode 8

offered 300 gold dragons
for his daughter's safe return.

offered 300 gold dragons for his daughter's safe RETURN.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

English to Khmer Dictionary: return

Meaning and definitions of return, translation in Khmer language for return with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of return in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'return'

What return means in Khmer, return meaning in Khmer, return definition, examples and pronunciation of return in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History