English to Khmer Meaning of present - បច្ចុប្បន្ន


Present :
បច្ចុប្បន្ន

អំណោយទាន, បច្ចុប្បន្ន, តង្វាយ, បទ​បង្ហាញ, ចាកចេញពី, ផ្នែក, លាហើយអាស៊ី, ដកយកចេញ, បច្ចុប្បន្ន​កាល, សព្វថ្ងៃ​នេះ, ឯកសារ, សំណូក, ទ្រឹស្តី, គោលការណ៍, ការគោរព, គោលលទ្ធិ, ទស្សនវិជ្ជា, រង្វាន់, ការទទួលយក

បានដាក់ទៅមុខ, បច្ចុប្បន្ន, បង្ហាញ, ការផ្តល់ជូន, នាំយកឡើង, ណែនាំ, នាំ, កំណត់ចេញ, ខ្យល់, ដាក់ចេញ, អូសបន្លាយ, ផលិត, ពង្រីក, រៀបចំចេញ, ការដេញថ្លៃ, ផ្តល់ឱ្យ, បង់, ផ្ញើ, ផ្តល់ឱ្យត្រឡប់មកវិញ, អំណោយទាន, ជួយជាមួយនឹងលុយ, ឈប់, ការចាក់ម្ជុល, គូរឡើង, យុត្ដិកម្ម, ឈរ, ដាក់, បរិច្ចាក, ផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង

នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន, បច្ចុប្បន្ន, សម័យទំនើប, ពិតប្រាកដ, បន្ទាន់, មាន, អ្នកបម្រើ, ពោរពេញ, ត្រូវបាន, គណបក្សកាន់អំណាច, ការកាន់, ស្ថិតនៅ, មានមនុស្សរស់នៅ, ការរត់, ការផ្លាស់ប្តូរ, នឹង, ធម្មតា, ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច, ប្រអប់បញ្ចូល, លឿន, រហ័ស, នៅក្បែរ, រៀន, លំនៅដ្ឋាន, ការរស់នៅ, បន្ត, ភាពរីកចំរើន, មានភាពមិនល្អឥតខ្ចោះ

បច្ចុប្បន្នបទបង្ហាញបង្ហាញបទបង្ហាញបទបង្ហាញបទបង្ហាញបទបង្ហាញបង្ហាញ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of present in English
Noun(1) the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech(2) something presented as a gift(3) a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
Verb(1) give an exhibition of to an interested audience(2) bring forward and present to the mind(3) perform (a play(4) hand over formally(5) introduce(6) give, especially as an honor or reward(7) give as a present; make a gift of(8) deliver (a speech, oration, or idea(9) cause to come to know personally(10) represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture(11) present somebody with something, usually to accuse or criticize(12) formally present a debutante, a representative of a country, etc.(13) recognize with a gesture prescribed by a military regulation; assume a prescribed position
Adjective(1) temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration(2) being or existing in a specified place
Examples of present in English
(1) Formaldehyde is just one of several gases present indoors that may cause illnesses.(2) a local celebrity will present the prizes(3) The past that historians portray must be one out of which the present can plausibly have grown.(4) I had to present the evidence in court(5) The present discussions follow working-level talks held in the past two days in Seoul.(6) Could you further discuss what you mean and the present dangers language is facing?(7) Even tourists who make an occasional visit recognise the stupidity of the present situation.(8) may I present my wife?(9) The conference can also help to present a united and identifiable face of those opposing the country's occupation to the wider public.(10) Looking deep into Jim's eyes she saw her past, her present and her future.(11) is there a doctor present?(12) We cannot let our future be shaped by those who care only about their present .(13) She says the geeky dullard front we present during office hours is a terribly amusing faÔö£┬║ade.(14) Michael's parents, David and Marie, were present to thank everyone for their generosity.(15) Friends were present and they called for help - paramedics and firefighters from the Aston station attended.(16) The present situation is unsatisfactory in many ways, and should not be allowed to continue.
Related Phrases of present
(1) at present ::
នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
(2) simple present ::
បច្ចុប្បន្នសាមញ្ញ
(3) present perfect ::
គ្រប់លក្ខណ៍
(4) present tense ::
បច្ចុប្បន្ន​កាល
(5) present continuous ::
បច្ចុប្បន្ន​កាល​កំពុង​បន្ត
(6) to present ::
ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញ
(7) the present ::
បច្ចុប្បន្ន​កាល
(8) present participle ::
participle បច្ចុប្បន្ន
(9) present progressive ::
បច្ចុប្បន្នភាពរីកចំរើន
Synonyms
Adjective
1. in attendance ::
ក្នុងការចូលរួម
2. in existence ::
នៅក្នុងជីវិត
3. current ::
នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
Noun
4. now ::
ឥឡូវ​នេះ
5. gift ::
អំណោយទាន
6. present tense ::
បច្ចុប្បន្ន​កាល
7. nowadays ::
សព្វថ្ងៃ​នេះ
Verb
9. submit ::
ដាក់
10. introduce ::
ណែនាំ
11. offer ::
ការផ្តល់ជូន
12. demonstrate ::
បង្ហាញពី
13. stage ::
ដំណាក់កាល
14. host ::
ម៉ាស៊ីន
15. represent ::
តំណាងឱ្យ
16. portray ::
បង្ហាញ
18. demo ::
ទស្សនាការបង្ហាញ
19. confront ::
ប្រឈម
20. give ::
ផ្តល់ឱ្យ
21. salute ::
គំនាប់
22. deliver ::
ផ្តល់នូវ
23. pose ::
បង្ក
24. award ::
ពានរង្វាន់
Different Forms
present, presented, presenter, presenters, presenting, presentment, presentments, presents
Word Example from TV Shows
Hi. What would you recommend
as a present for a 13-year-old boy?

Hi. What would you recommend as a PRESENT for a 13-year-old boy?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

And one day, before too long,
you will present your son to the court.

And one day, before too long, you will PRESENT your son to the court.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

and Dr. Amy Farrah
Fowler present...

and Dr. Amy Farrah Fowler PRESENT...

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

No, seriously,
it's about being present in the moment.

No, seriously, it's about being PRESENT in the moment.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

I wasn't actually present.

I wasn't actually PRESENT.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

English to Khmer Dictionary: present

Meaning and definitions of present, translation in Khmer language for present with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of present in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'present'

What present means in Khmer, present meaning in Khmer, present definition, examples and pronunciation of present in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History