English to Khmer Meaning :: play

Play :
លេង
លេងការលេង - លេងPlathplatyplatysលេងចាក់បានឡើយលេងការលេងរឿងល្ខោន
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) A dramatic work intended for performance by actors on a stage(2) A theatrical performance of a drama(3) A preset plan of action in team sports(4) A deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill(5) A state in which action is feasible(6) Utilization or exercise(7) An attempt to get something(8) Play by children that is guided more by imagination than by fixed rules(9) (in games or plays or other performances) the time during which play proceeds(10) The removal of constraints(11) A weak and tremulous light(12) Verbal wit (often at another's expense but not to be taken seriously)(13) Movement or space for movement(14) Gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement(15) The act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize)(16) The activity of doing something in an agreed succession
Verb(1) Participate in games or sport(2) Act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome(3) Play on an instrument(4) Play a role or part(5) Be at play 2(6) Behave carelessly or indifferently(7) Cause to move or operate freely within a bounded space(8) Perform on a stage or theater(9) Be performed(10) Cause to happen or to occur as a consequence(11) Discharge or direct or be discharged or directed as if in a continuous stream(12) Make bets(13) Stake on the outcome of an issue(14) Shoot or hit in a particular manner(15) Use or move(16) Employ in a game or in a specific position

Show Examples
(+)

(1) When the ball is in flight, he has a history of attacking it and making the big play .(2) He stopped and leaned over the bridge wall to watch the play of light on the river.(3) Children can feed, touch and play with the animals during free public tours led by park rangers.(4) He didn't gamble or play the ponies(5) The current school is in an extended house and has very small classrooms and little space for outdoor play for the children.(6) Does he still play?(7) Next time they play their home town they deserve to be playing to a packed house.(8) But in the meantime John is more than happy to stay at home and play dad.(9) The ball is out of play(10) It obviously did the trick, because I became a regular in the first team and went on to play for England.(11) The poor creatures aren't even allowed to play conkers at school any more.(12) The first day's play on Friday was restricted to 10.2 overs.(13) The team will play France on Wednesday(14) Since then there's been a lot of play in the steering.(15) The play sums up all of the uncertainty of the age, while at the same time bringing the issues and ideas of 18th century England right up to date.(16) I personally think that the whole argument about civil liberties comes into play again.
Related Words
(1) to play ::
លេង
(2) fair play ::
ការប្រកួត​ដោយ​យុត្តិធម៌
(3) play soccer ::
លេង​បាល់
(4) play chess ::
លេងអុក
(5) play tennis ::
លេងកីឡាវាយកូនបាល់
(6) play football ::
លេង​បាល់ទាត់
(7) play again ::
លេង​ម្ដងទៀត
(8) play the piano ::
លេង​ព្យ៉ា​ណូ
(9) plug and play ::
ដាក់​ចូល​ហើយ​លេង
(10) play music ::
លេងតន្ត្រី
Synonyms
Noun
1. amusement ::
កម្សាន្ត
2. drama ::
រឿង
3. action ::
សកម្មភាព
4. behavior ::
ឥរិយាបទ
5. movement ::
ចលនា
8. frolic ::
frolic
9. turn ::
វេន
10. shimmer ::
shimmer
11. free rein ::
សេរីភាពដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌ
12. sport ::
កីឡា
13. bid ::
ការដេញថ្លៃ
14. swordplay ::
swordplay
15. maneuver ::
សមយុទ្ធ
16. child's play ::
ការ​លេង​របស់​កុមារ
Verb
17. amuse oneself ::
amuse ខ្លួនឯង
18. take part in ::
ចូលរួម​ក្នុង
19. compete against ::
ប្រកួតប្រជែងប្រឆាំង
21. perform ::
អនុវត្ត
22. make ::
ធ្វើឱ្យ
23. dance ::
ការរាំ
24. bring ::
នាំ
25. recreate ::
បង្កើត
26. fiddle ::
វីយ៉ូឡុង
27. act as ::
ដើរតួជា
28. run ::
ការរត់
29. wager ::
ភ្នាល់
30. act ::
ទង្វើ
31. toy ::
ប្រដាប់ក្មេងលេង
32. trifle ::
trifle
33. take on ::
យកនៅលើ
34. spiel ::
spiel
35. flirt ::
flirt
Antonyms
1. earnest
  
2. Tightness
  
3. Work
  
4. Extreme
  
5. Watch
  
6. Direct
  
7. Listen
  
Different Forms
plath, platy, platys, play, playable, played, plays
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

It\'s in your purse. Play.

It's in your purse. Play.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19


I just wanted to play it down.\0

I just wanted to PLAY it down.

Money Heist Season 1, Episode 6


...or play D&D like teenage boys who will
never have sex with those teenage girls?

...or PLAY D&D like teenage boys who will never have sex with those teenage girls?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23


We\'ll play Intergalactic Battleship
and Indian Monopoly.

We'll PLAY Intergalactic Battleship and Indian Monopoly.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9


Did shelet you play
with her train set?

Did shelet you PLAY with her train set?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 4


English to Khmer Dictionary: play

Meaning and definitions of play, translation in Khmer language for play with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of play in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'play'

What play means in Khmer, play meaning in Khmer, play definition, examples and pronunciation of play in Khmer language.

Khmer.English-Dictionary.Help | English to Khmer Dictionary

This is not just an ordinary English to Khmer dictionary & Khmer to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toKhmer and Khmer to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Khmer to English translation, English to Khmer translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Khmer dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Khmer translate Khmer words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links