English to Khmer Meaning of mark - សញ្ញា


Mark :
សញ្ញា

គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍, ចំណាប់អារម្មណ៍, សញ្ញា, បោះពុម្ព, ត្រា, ព្រិល, ស្នាមប្រឡាក់, ឱ្យល្អក់កករ, យកល្អងធូលី, ដែនកំណត់, ព្រំដែន, បន្ទាត់, សញ្ញាសម្ងាត់, ឧទាហរណ៍, គំរូ, ម៉ាក, និមិត្តសញ្ញាមួយ, និមិត្តរូប, តួលេខ, គោលដៅ, វត្ថុ, គួរឱ្យកត់សម្គាល់, លេចធ្លោ, ទង់ជាតិ, ស្ដង់ដារ, បដា, លក្ខណៈពិសេស, បារម្ភ, អចលនទ្រព្យ, លក្ខណៈ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ការបោះជំហាន, ជំហាន, សល់, បញ្ហា, ផលបូក, ចំណុច, វណ្ណយុត្ត, ការបញ្ចេញសំឡេង, ចុងបញ្ចប់, បញ្ចប់, វាស់, ដាន, បទភ្លេង, តន្ត្រី, ចំណាំ, បទដ្ឋាន, ធ្នើ, និយាយកុហកនៅក្នុងការរង់ចាំ, គោលបំណង, ខ្ទង់, ភ្លៅ

គូរ, សញ្ញា, ដាន, រៀបរាប់អំពី, សរសេរ, បន្ទាត់សញ្ញា, ស្នាមប្រឡាក់, បោះពុម្ព, បង្ហាញ, គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍, ឆ្លាក់, កំណត់, សេចក្តីជូនដំណឹង, សង្កេត, យកសេចក្តីជូនដំណឹង, ការកត់សម្គាល់, ភ្នែក, ត្រា, ភ្លើង, ឆក់, ប៉ះបិទ, ម៉ាក, ស្ថាបនា, ខ្មៅដៃ, លិខិត, តួលេខ, ចំណាំ, ទន្ទេញចាំ, កំណត់ត្រា, សៀវភៅ, ប៊ិច, ចូល, បញ្ចេញ, ផ្តល់ឱ្យចេញ, បញ្ជាក់, ដោះស្រាយ, បំភ្លឺអំពី, បង្ហាញពី, នាំចេញ, បញ្ជាក់​ពី, គន្លឹះ

សញ្ញាបានសម្គាល់សម្គាល់សញ្ញាណសំគាល់សញ្ញាសហ្ញារៃបសនីយសំបុត្រសហ្ញារៃបសនីយសហ្ញារៃបសនីយ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mark in English
Noun(1) a number or letter indicating quality (especially of a student's performance(2) a distinguishing symbol(3) a reference point to shoot at(4) a visible indication made on a surface(5) the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember(6) a symbol of disgrace or infamy(7) formerly the basic unit of money in Germany(8) Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel(9) a person who is gullible and easy to take advantage of(10) a written or printed symbol (as for punctuation(11) a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened(12) the shortest of the four Gospels in the New Testament(13) an indication of damage(14) a marking that consists of lines that cross each other(15) something that exactly succeeds in achieving its goal
Verb(1) attach a tag or label to(2) designate as if by a mark(3) be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense(4) celebrate by some ceremony or observation(5) make or leave a mark on(6) to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful(7) notice or perceive(8) mark with a scar(9) make small marks into the surface of(10) establish as the highest level or best performance(11) make underscoring marks(12) remove from a list(13) put a check mark on or near or next to(14) assign a grade or rank to, according to one's evaluation(15) insert punctuation marks into
Examples of mark in English
(1) few bullets could have missed their mark(2) the flag was at half-mast as a mark of respect(3) Cromwell made his mark here(4) the blow left a red mark down one side of her face(5) This makes it difficult to say when a particular quatrain has missed or hits its mark .(6) to mark sb's death(7) It is possible to discourage guessing by allocating one mark for a correct answer and minus one for an incorrect answer.(8) It is also right that flags in the city should be at half mast, as a mark of respect to the dead and their families.(9) This album, at worst, is going to take me over the 40 million quid mark .(10) unemployment had passed the two million mark(11) Both sides of the crossing were covered with flowers by mourners, who left bouquets and countless soft toys as a mark of respect.(12) The trio made their initial attack at the 22 km mark and at one stage pulled out a 5m 20s advantage.(13) She may miss the mark sometimes, but you've gotta applaud her sense of adventure.(14) to stamp your mark on sth(15) Four generations of the Salt family gathered in a building constructed by their ancestor to mark a festival celebrating Sir Titus Salt.(16) Recent employment data showed the number of people over retirement age who are back in work has risen above the million mark for the first time.
Related Phrases of mark
(1) exclamation mark ::
សញ្ញា​ឧទាន
(2) quotation mark ::
សញ្ញា​សម្រង់
(3) stretch mark ::
សញ្ញាកំណាត់
(4) mark-up ::
សញ្ញាឡើង
(5) mark down ::
សម្គាល់ចុះ
(6) mark out ::
សម្គាល់ចេញ
(7) check mark ::
សញ្ញាធីក
(8) punctuation mark ::
សញ្ញាវណ្ណយុត្ត
(9) mark off ::
សម្គាល់បិទ
Synonyms
Noun
1. blemish ::
ខ្ចោះ
2. symbol ::
និមិត្តសញ្ញាមួយ
3. logo ::
ស្លាកសញ្ញា
4. point ::
ចំណុច
5. sign ::
សញ្ញា
6. impression ::
ចំណាប់អារម្មណ៍
7. characteristic ::
លក្ខណៈ
8. grade ::
ថ្នាក់ទី
9. target ::
គោលដៅ
10. print ::
បោះពុម្ព
11. scar ::
ស្លាកស្នាម
12. brand ::
ម៉ាក
13. cross ::
ឆ្លងកាត់
15. fall guy ::
ធ្លាក់ចុះបុរសម្នាក់
16. score ::
ពិន្ទុ
17. marking ::
សម្គាល់
18. deutsche mark ::
សញ្ញា Deutsche
Verb
19. discolor ::
discolor
20. put one's name on ::
ដាក់ឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់នៅលើ
21. indicate ::
បង្ហាញថា
22. celebrate ::
អបអរ
23. represent ::
តំណាងឱ្យ
24. characterize ::
លក្ខណៈ
25. assess ::
វាយតម្លៃ
26. take heed of ::
ចូរប្រយ័ត្ន
27. score ::
ពិន្ទុ
28. tag ::
ស្លាក
29. commemorate ::
រំលឹកដល់
30. note ::
ចំណាំ
31. distinguish ::
សម្គាល់
32. pock ::
pock
33. punctuate ::
ប្រើវណ្ណយុត្តិ
34. set ::
សំណុំ
35. mark off ::
សម្គាល់បិទ
36. stigmatize ::
stigmatize
37. cross off ::
ឆ្លងបិទ
Different Forms
mark, marked, marking, markings, marks, postmark, postmarked, postmarking, postmarks
Word Example from TV Shows
But then Mark Ruffalo was the Hulk
in The Avengers and he was even better.

But then Mark Ruffalo was the Hulk in The Avengers and he was even better.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

Not yet. I got one more shot
at that little skid mark.

Not yet. I got one more shot at that little skid MARK.

Breaking Bad Season 2, Episode 3

You mark my words, Skyler.

You MARK my words, Skyler.

Breaking Bad Season 5, Episode 14

I'm spreading my scent
to mark my territory.

I'm spreading my scent to MARK my territory.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

I like to think that your Mark Ruffalo
is still out there somewhere.

I like to think that your Mark Ruffalo is still out there somewhere.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

English to Khmer Dictionary: mark

Meaning and definitions of mark, translation in Khmer language for mark with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mark in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'mark'

What mark means in Khmer, mark meaning in Khmer, mark definition, examples and pronunciation of mark in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History