English to Khmer Meaning :: hold

Hold :
កាន់
កាន់ - កាន់កាន់Holdenការកាន់បានទទួល
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) Understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something(2) Power by which something or someone is affected or dominated(3) Time during which some action is awaited(4) A state of being confined (usually for a short time(5) A stronghold(6) A cell in a jail or prison(7) The appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it(8) The space in a ship or aircraft for storing cargo(9) A state of being confined (usually for a short time)(10) Grasp(11) Possession
Verb(1) Have or hold in one's hands or grip(2) Organize or be responsible for(3) Have or possess, either in a concrete or an abstract sense(4) Keep in mind or convey as a conviction or view(5) Maintain (a theory, thoughts, or feelings(6) To close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(7) Secure and keep for possible future use or application(8) Have rightfully; of rights, titles, and offices(9) Be the physical support of; carry the weight of(10) Contain or hold; have within(11) Have room for; hold without crowding(12) Remain in a certain state, position, or condition(13) Support or hold in a certain manner(14) Be valid, applicable, or true(15) Assert or affirm(16) Have as a major characteristic

Show Examples
(+)

(1) He is determined to hold down inflation(2) He caught hold of her arm(3) A strawberry margarita, but hold the tequila(4) I tightened my hold around her waist a little and kissed the top of her head.(5) His younger brother, Alfred, would hold this same office five years later.(6) He lost his hold and fell(7) It is a scandal that he is allowed to hold such a powerful position in the Republican Party.(8) O'Connell said they had eased their hold on him when he stopped struggling.(9) Their curiosity is endless and finding something to do which is engrossing enough to hold their attention for a while is difficult.(10) He really can't hold his drink well though, half a shandy and he started pouring his little heart out to me on the way back to the hotel.(11) Hold your direction to the right(12) She shows that the upbeat view doesn't hold up in the face of a careful examination of the numbers.(13) Combine all the ingredients in a saucepan big enough to hold everything, including the pears.(14) Handwoven out of natural straw, the basket is large enough to hold everything for a daily outing.(15) A policeman caught hold of him and dragged him over the fence to safety, leaving him with nothing more serious than bruises.(16) They are trying to hold public spending to u00d4u00f6u00bcu251cu2551244.5 billion
Related Words
(1) hold on ::
ចាំ​បន្តិច
(2) hold back ::
កាន់ត្រឡប់មកវិញ
(3) on hold ::
រង់ចាំ
(4) to hold ::
កាន់
(5) hold out ::
រៀបចំចេញ
(6) hold down ::
សង្កត់
(7) hold off ::
សង្កត់បិទ
(8) get hold of ::
ទទួលបានកាន់
(9) hold in ::
កាន់នៅក្នុង
Synonyms
Noun
1. grip ::
ក្តាប់
2. influence ::
ឥទ្ធិពល
3. control ::
ការគ្រប់គ្រង
4. detention ::
ការឃុំខ្លួន
5. grasp ::
ចាប់
6. delay ::
ពន្យាពេល
7. cargo hold ::
រង់ចាំដឹកទំនិញ
8. keep ::
រក្សា
Verb
9. clasp ::
ដង្គ្យេ
10. embrace ::
ចាប់យក
11. possess ::
មាន
12. support ::
ការគាំទ្រ
13. detain ::
ឃុំខ្លួន
14. maintain ::
រក្សា
15. occupy ::
កាន់កាប់
16. take ::
យក
17. persist ::
តស៊ូ
18. be available ::
អាចរកបាន
19. convene ::
កោះប្រជុំ
20. stop ::
បញ្ឈប់
21. carry ::
អនុវត្ត
22. apply ::
អនុវត្ត
23. book ::
សៀវភៅ
24. obligate ::
តម្រូវឱ្យ
25. concord ::
សុខុដុម
26. defend ::
ការពារ
27. contain ::
មាន
28. restrain ::
ទប់ស្កាត់
29. obtain ::
ទទួលបាន
30. deem ::
គឺមានន័យថា
31. withstand ::
ទប់ទល់
32. adjudge ::
adjudge
33. halt ::
ជាប់គាំង
34. retain ::
រក្សា
35. give ::
ផ្តល់ឱ្យ
36. bear ::
ទទួលនៅ
37. harbor ::
កំពង់ផែ
38. have got ::
មាន
39. take hold ::
យក​កាន់
40. admit ::
សារភាព
Antonyms
1. release ::
ការចេញផ្សាយ
2. relinquish ::
លះបង់
3. surrender ::
ការចុះចាញ់
4. yield ::
ទិន្នផល
5. Let go of
  
6. Disagree
  
7. Dispossession
  
8. Release
  
9. Drop
  
10. Let go
  
11. Abandon
  
12. Disbelieve
  
13. Forsake
  
14. Cease
  
15. Desert
  
16. Halt
  
Different Forms
hold, holden, holds
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

May I hold him?

May I HOLD him?

Game of Thrones Season 6, Episode 6


Whoa, give me a second
to catch up here. Hold on.

Whoa, give me a second to catch up here. Hold on.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19


Hold on a second.

Hold on a second.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20


Well, it is! If I wanted to hold three
things at once, I\'d wear cargo pants.

Well, it is! If I wanted to HOLD three things at once, I'd wear cargo pants.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22


Hold! To me! To me!

Hold! To me! To me!

Game of Thrones Season 4, Episode 10


English to Khmer Dictionary: hold

Meaning and definitions of hold, translation in Khmer language for hold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hold in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'hold'

What hold means in Khmer, hold meaning in Khmer, hold definition, examples and pronunciation of hold in Khmer language.

Khmer.English-Dictionary.Help | English to Khmer Dictionary

This is not just an ordinary English to Khmer dictionary & Khmer to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toKhmer and Khmer to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Khmer to English translation, English to Khmer translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Khmer dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Khmer translate Khmer words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links