English to Khmer Meaning of gross - សរុប


Gross :
សរុប

សំខាន់, សារធាតុ, សរុប, រាងកាយ, បេះដូង, ភាពទូទៅ, មិនជ្រះ, ខឹងសម្បា, សភាពបែបនេះ

សរុប, ឥតលាក់លៀម, តម្លៃប្រេងឆៅ, ដិត, តាល, ជ្រាប, ចង្វាក់ jazz, អាសគ្រាម, មិនសមរម្យ, អាក្រក់, កំហុស, ជាតិខ្លាញ់, ច្បាស់ណាស់, ភស្តុតាង, ជាក់លាក់, ជាក់ស្តែង, ការសម្ដែង, អាម៉ាស់, គួរឱ្យអាម៉ាស់ណាស់, កខ្វក់, ឆ្គង, ស្អប់, គួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម, ទាំងមូល, បានបញ្ចប់, ធំ, ក្រាស់, រដុប, ពាក្យជេរ, នៅក្នុងរសជាតិអាក្រក់, តណ្ហា, ើ, អង្គុយ, ល្ងង់, ឆ្កួត, គ្មានគំនិត, សាមញ្ញ, ធម្មតា, ជាប់ទាក់ទងគ្នា, ចំនួនសរុប, ពេញលេញ, ជុំ, ទាំងស្រុង, សេចក្តីសង្ខេប

សរុបរកចំណូលgrosserសរុបគ្រោតគ្រាតរកចំណូលប៉ាន់ស្មានសរុប
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of gross in English
Noun(1) twelve dozen(2) the entire amount of income before any deductions are made
Verb(1) earn before taxes, expenses, etc.
Adjective(1) before any deductions(2) lacking fine distinctions or detail(3) repellently fat(4) visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical features(5) without qualification; used informally as (often pejorative(6) conspicuously and tastelessly indecent(7) conspicuously and outrageously bad or reprehensible
Examples of gross in English
(1) I found your gross tongues disgusting in their barbarism, but still I learned them.(2) As a result of these contributions, their 2002 adjusted gross income is $30,000.(3) Off a combined handicap of 5 they returned a gross score of 68 to produce net a 63.(4) She then maneuvered the jet away from populated areas and gained altitude while simultaneously dumping fuel to reduce gross weight for landing.(5) That's like giving a kid a gross of bottle rockets and a new Bic lighter, then leaving the boy unsupervised - and being shocked, shocked to hear small explosions in the distance.(6) Was I good enough to take off at a high gross weight, lose an engine, avoid the unseen mountains within a mile and a half of the field while on instruments?(7) There is widespread consensus that an organism's lifestyle is often reflected in the skeleton at various levels ranging from gross morphology to histological structure.(8) That means your loss, combined with all other miscellaneous deductions, must exceed 2% of your adjusted gross income for it to do you any good.(9) Please specify whether ÔÇÿrevenuesÔÇÖ is a reference to total income, total turnover, gross profit, net profit or some other measure of income.(10) While on a gross level we can distinguish one thing from another, on a refined level no thing is actually find-able.(11) A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress - the gross material body.(12) A no-flap approach was flown with a 220,000 lb gross weight, flying at 198 knots indicated airspeed.(13) We and the civilized world are in shock at this gross inhumanity, and we extend heartfelt condolences to the families of those killed and wounded.(14) Thirdly, the level of discrimination involved was gross and obvious.(15) The very high rates of interest then lead to a sharp fall in net profits, and interest payments might even exceed the entire gross profit in the case of some branches or regions.(16) Instead, she has chosen a dangerous, heartbreaking life, which sees risk and suffering and gross inhumanity every single day.
Related Phrases of gross
(1) gross weight ::
ទំងន់សរុប
(2) gross profit ::
ប្រាក់​ចំណេញ​ដុល
(3) gross domestic product ::
ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប
(4) gross income ::
ចំណូល​ដុល
(5) gross margin ::
ប្រាក់ចំណេញដុល
(6) gross national product ::
ផលិតផលជាតិសរុប
(7) gross salary ::
ប្រាក់បៀវត្សសរុប
(8) gross revenue ::
ប្រាក់ចំណូល​សរុប
(9) gross sales ::
ការ​លក់​សរុប
(10) gross negligence ::
ការធ្វេសប្រហែសសរុប
Synonyms
Adjective
1. obese ::
ធាត់
2. boorish ::
boorish
3. disgusting ::
គួរស្អប់ខ្ពើម
4. flagrant ::
ជាក់ស្តែង
5. total ::
ចំនួនសរុប
6. unadulterated ::
សុទ្ធ
7. egregious ::
ធ្ងន់ធ្ងរ
8. megascopic ::
megascopic
10. porcine ::
porcine
Noun
11. revenue ::
ប្រាក់ចំណូល
Verb
12. earn ::
រកប្រាក់ចំណូល
Exclamation
13. yuck ::
yuck
Antonyms
1. clean ::
បានជាស្អាតបរិសុទ្ធ
2. decent ::
សមរម្យ
3. wholesome ::
ល្អ
Different Forms
gross, grossed, grosser, grosses, grossest, grossing, grossly, grossness
Word Example from TV Shows
That's gross.

That's GROSS.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

Ew. Fifty? We'll be old and gross.

Ew. Fifty? We'll be old and GROSS.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

Well, that was quick and a little gross.

Well, that was quick and a little GROSS.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

and three gross coconut ones
with a bite taken out.

and three GROSS coconut ones with a bite taken out.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 15

Yeah, but we'll be old and gross together.

Yeah, but we'll be old and GROSS together.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

English to Khmer Dictionary: gross

Meaning and definitions of gross, translation in Khmer language for gross with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of gross in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'gross'

What gross means in Khmer, gross meaning in Khmer, gross definition, examples and pronunciation of gross in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History