English to Khmer Meaning of get - ទទួលបាន


Get :
ទទួលបាន

កើនឡើង, ធ្លាក់ចុះ, ជាការ, វេន, ចូលទៅ, ទទួលបាន, ផលនេសាទ, កាន់, ចាប់បាន, បញ្ឈប់នៅ, យក, មាន​អារម្មណ៍​ដូច​ជា, ស្វែងរក, មាន, ត្រូវយល់ដឹងនៃការ, ទទួល, សម្រេចបាននូវ, រកប្រាក់ចំណូល, សំរេចបាន, ការកើនឡើង, ចាប់នៅលើ, ទទួលបាននៅ, ទទួលបាននៅលើ, យល់ដឹង, ការរត់, ដ្រាយ, នាំ, ការប្រព្រឹត្ដ, ការផ្លាស់ប្តូរ, ប្រាក់ចំណេញ, ធ្វើឱ្យ, ឈានដល់, បុក, រងរបួស, ការធ្វើកូដកម្ម, Zap, ត្រីវិស័យ, រៀន, ការសិក្សា, ស្គាល់, បទពិសោធ, រៀបចំ, ទន្ទេញចាំ, ់, រៀនដោយបេះដូង, ប្តេជ្ញាការចងចាំ, ប្រមូលផ្តុំ, ប្រមូល, ការដកស្រង់, យកចេញ, ជ្រើសរើសមួយ, ចាប់ខ្លួន, ឆក់យក, ក្តិច, ភាពរំភើប, រកឃើញ, ជីក, ជីកឡើង, ចូលមកក្នុងទិដ្ឋភាព, ការមើលឃើញ, មើល!, រារាំង, បង្ខូច, ការបរាជ័យ, ខិតខំ, ការប្រយុទ្ធ, ប្រយុទ្ធ, យកអាវុធ, រំខាន, ផាបខ្ពើមរអើម, ធ្វើបាប, បង្ហាញ, សំណុំ, រីកចម្រើន, រមណីយដ្ឋាន, អនុម័ត, យកឡើង, យកទៅ, អនុវត្ត, ផ្តល់​កំណើត, បង្កើត, ប៉ះឬញី, ប្រភព, ត្រូវបាននាំយក, មកដល់, មក, គ្របដណ្តប់, ធានា, នាំមកនូវការក្រោមការគ្រប់គ្រង, មេ, ទៅយក, បង្កើតទំនាក់ទំនង, ទំនក់ទំនង, បញ្ចុះបញ្ចូល, លើកទឹកចិត្ត, បង្ក, ជំរុញ, ទិញ

ទទួលបានទទួលបានGetty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of get in English
Noun(1) a return on a shot that seemed impossible to reach and would normally have resulted in a point for the opponent
Verb(1) come into the possession of something concrete or abstract(2) enter or assume a certain state or condition(3) cause to move; cause to be in a certain position or condition(4) receive a specified treatment (abstract(5) reach a destination; arrive by movement or progress(6) go or come after and bring or take back(7) go through (mental or physical states or experiences(8) take vengeance on or get even(9) achieve a point or goal(10) cause to do; cause to act in a specified manner(11) succeed in catching or seizing, especially after a chase(12) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(13) be stricken by an illness, fall victim to an illness(14) communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone(15) give certain properties to something(16) move into a desired direction of discourse
Examples of get in English
(1) I can't stand that other smarmy get .(2) I'll get you a drink(3) Hire some of the people involved and get them to bring their audience with them.(4) But anyway, tell me, what did you get for your birthday?(5) what kind of reception did you get?(6) Anna has troubles of her own - including a little brother who's out to get her.(7) you'll get him at home if you ring tonight(8) When you simply look at the list, you get the impression nobody is doing anything for anyone.(9) I said hello and took his arm, while his daughter took the other, and we managed to get him to the top of the steps.(10) The students expect the cheating student to get her comeuppance but nothing happens.(11) get him to clean the garage(12) I'll get you!(13) who'll get you at the airport?(14) they can get up to 100 miles per hour(15) get those shoes off(16) wait until Dad comes home, then you'll get it!
Related Phrases of get
(1) get out ::
ចេញទៅ
(2) get off ::
ចុះ​ពី
(3) get on ::
ទទួលបាននៅលើ
(4) to get ::
ដើម្បីទទួលបាន
(5) get over ::
ទទួលបានជាង
(6) get it ::
ទទួល​បាន
(7) get back ::
ត្រឡប់
(8) get along ::
ចុះសម្រុង
(9) get lost ::
វង្វេង​ផ្លូវ
Synonyms
Verb
1. acquire ::
ទទួលបាន
2. receive ::
ទទួល
3. become ::
ក្លាយទៅជា
4. fetch ::
ទៅយក
5. earn ::
រកប្រាក់ចំណូល
6. apprehend ::
ចាប់បាន
8. succumb to ::
succumb ដើម្បី
9. experience ::
បទពិសោធ
10. contact ::
ទំនក់ទំនង
11. hear ::
12. understand ::
យល់ដឹង
13. arrive ::
មកដល់
14. persuade ::
បញ្ចុះបញ្ចូល
15. contrive ::
contrive
16. prepare ::
រៀបចំ
17. take revenge on ::
សងសឹក
18. baffle ::
ដាក់ថង់
19. annoy ::
រំខាន
20. catch ::
ផលនេសាទ
21. draw ::
គូរ
22. aim ::
គោលបំណង
23. start ::
ការចាប់ផ្តើម
24. nonplus ::
nonplus
25. take ::
យក
26. obtain ::
ទទួលបាន
27. let ::
អនុញ្ញាតឱ្យ
28. come ::
មក
29. go ::
ចូលទៅ
30. make ::
ធ្វើឱ្យ
31. develop ::
ការអភិវឌ្ឍ
32. generate ::
បង្កើត
33. bugger off ::
bugger បិទ
34. suffer ::
ទទួលរង
35. capture ::
ការចាប់យក
36. stimulate ::
ជំរុញ
Antonyms
1. unlearn ::
កែប្រែ
Different Forms
get, gets, getty
Word Example from TV Shows
...buy a house, get married, start a family.

...buy a house, GET married, start a family.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

...not to get caught.

...not to GET caught.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

I don't get to pick
my nickname.

I don't GET to pick my nickname.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

but that's not the way
you get people to work together.

but that's not the way you GET people to work toGETher.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

How is that gonna motivate him
to get off his butt and get a job?

How is that gonna motivate him to GET off his butt and GET a job?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

English to Khmer Dictionary: get

Meaning and definitions of get, translation in Khmer language for get with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of get in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'get'

What get means in Khmer, get meaning in Khmer, get definition, examples and pronunciation of get in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History