English to Khmer Meaning of flash - ការបាញ់ពន្លឺ


Flash :
ការបាញ់ពន្លឺ

ការបាញ់ពន្លឺ, ឃើញ, បញ្ឆេះ, ផក់, ការ glint, បាញ់, សងស័យ, ការចាប់ផ្តើម, ជូនដំណឹង, ពេល, បន្ទាន់, ទ្វារទឹក, ចាក់សោ, ចាក់សោទ្វារ, ភ្ញាក់ផ្អើល, ស្វាគមន៍, ស្នាម, ពន្លឺ, ចែងចាំង, glance មួយ, មួយភ្លែត, JIFF ឥឡូវ, ព្រួញគ្រោះថ្នាក់

ភ្លើង, ការបាញ់ពន្លឺ, ផ្ទុះ, ពពុះជាង, ការ glint, ចែងចាំង, ពន្លឺ, ថាមពល, ផ្កាភ្លើង, ឆេះ, បំភ្លឺ, រំភើប, ឆល់, វិធីក្នុងការ gush, glance មួយ, ធ្លាក់ចុះរយៈពេល, ភ្ញាក់ផ្អើល, ផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី, ឆេះក្ដៅឡើង, ចង្កៀង, ទាន់សម័យ, ជាការសំខាន់ណាស់, ខ្លាំង

ភ្លើង Flashចាំងflasherflashersផ្លេកស្វាគមន៍
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of flash in English
Noun(1) a sudden intense burst of radiant energy(2) a momentary brightness(3) a short vivid experience(4) a sudden brilliant understanding(5) a very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat(6) a gaudy outward display(7) a burst of light used to communicate or illuminate(8) a short news announcement concerning some on-going news story(9) a bright patch of color used for decoration or identification(10) a lamp for providing momentary light to take a photograph
Verb(1) gleam or glow intermittently(2) appear briefly(3) display proudly; act ostentatiously or pretentiously(4) make known or cause to appear with great speed(5) run or move very quickly or hastily(6) expose or show briefly(7) protect by covering with a thin sheet of metal(8) emit a brief burst of light
Adjective(1) tastelessly showy
Examples of flash in English
(1) You leave a small tip and your companion thinks you're a cheapskate; a large one and she thinks you're a flash git.(2) There was a sudden flash that lit up the entire sky, changing the night to day for an instant.(3) Paul is manic and edgy on stage, with the occasional flash of surreal genius.(4) Mary looked at him then, looked at him for the first time since he'd come into the room, and she felt a brief flash of pity.(5) He drives a top of the range Mercedes but has not indulged himself with a fleet of the sort of flash cars favoured by some in the football world.(6) It is simply the case that in this world of convenience, flash holidays and big cars, working the land has lost its appeal.(7) They're stylish but not too flash , and practical too!(8) I'd always known that Mark was a bit of flash git.(9) The phone also is equipped with a camera featuring an attachable flash .(10) The flash car finally pulled up at a very large house with lots of trees and flowers beautifully landscaped.(11) People flash coy looks at one another, hoping that they won't be asked to make the first move and speak about what they make of it all.(12) He was hit with a sudden flash of vertigo, and his stomach rolled over in a lazy lurch.(13) A heliograph was a communications system consisting of two mirrors on a tripod used to flash signals with sunlight.(14) The trailing edge smoothed out well and the excess plastic flash just fell off.(15) If you are unable to completely turn the flash off on your camera you won't be able to achieve the look that you want.(16) She had a big flash house, probably a big flash car and loads of money in the bank.
Related Phrases of flash
(1) flash point ::
ចំណុច​ពន្លឺ
(2) flash card ::
កាតបង្ហាញ
(3) flash flood ::
ទឹកជំនន់
(4) in a flash ::
នៅក្នុងពន្លឺមួយ
(5) flash drive ::
ដ្រាយពន្លឺបញ្ចាំង
(6) flash back ::
បញ្ចេញមកវិញ
(7) flash memory ::
ពន្លឺសតិ
(8) hot flash ::
ការបាញ់ពន្លឺក្តៅ
(9) flash of lightning ::
ផ្លេកបន្ទោរ
Synonyms
Noun
1. flare ::
ផ្ទុះ
2. emblem ::
និមិត្តរូប
3. burst ::
ផ្ទុះ
4. news bulletin ::
ព្រឹត្តិបត្រដំណឹង
5. ostentation ::
ostentation
6. flashing ::
ស្វាគមន៍
7. photoflash ::
photoflash
8. blink of an eye ::
ការព្រិចភ្នែកភ្នែក
Verb
9. light up ::
ពន្លឺឡើង
11. expose oneself ::
ឈមមុខនឹងខ្លួនឯង
12. zoom ::
ពង្រីក
13. ostentate ::
ostentation
14. blink ::
ព្រិចភ្នែក
15. dart ::
ព្រួញ
Adjective
16. flashy ::
ឆើតឆាយ
Different Forms
flash, flashed, flasher, flashers, flashes, flashing
Word Example from TV Shows
Anyway, I make those little muffins
they give you. There's a big flash.

Anyway, I make those little muffins they give you. There's a big FLASH.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

I am starting to rethink the Flash onesie
I bought this kid.

I am starting to rethink the Flash onesie I bought this kid.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11

Look at that. Put 'em in
a tiny Flash T-shirt, and it's you.

Look at that. Put 'em in a tiny Flash T-shirt, and it's you.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

...against your Flash 123,
the classic

...against your Flash 123, the classic "Flash of Two Worlds" issue.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

Ooh, Batman flash drive.

Ooh, Batman FLASH drive.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

English to Khmer Dictionary: flash

Meaning and definitions of flash, translation in Khmer language for flash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of flash in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'flash'

What flash means in Khmer, flash meaning in Khmer, flash definition, examples and pronunciation of flash in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History