English to Khmer Meaning of draw - គូរ


Draw :
គូរ

ការទាក់ទាញ, គូរ, ការអូសទាញ, គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍, គំនូរ, ការទាក់ទាញត្រង់, ទាញ, ភាពតានតឹង, ដឹក, លក្ខណៈ, យកពុម្ពអក្សរក្បូរក្បាច់របស់

គូរ, សញ្ញា, ដាន, រៀបរាប់អំពី, សរសេរ, អូស, ទាញ, អនុវត្ត, លើក, បង្ហាញពី, ធ្លាក់ចុះ, កាត់​បន្ថយ, កាត់បន្ថយ, កិច្ចសន្យា, ស្ថាបនា, ខ្មៅដៃ, ទាក់ទាញ, ការទាក់ទាញត្រង់, ក្តាប់, តែង, ធ្វើឱ្យ, បង្កើត, ងក់ក្បាល, ការផ្លាស់ប្តូរ, អ្រងួន, ការទាក់ទាញ, ល្បួង, សន្និដ្ឋាន, ទាញយក, បន្លាយ, បង្កើន, ពន្យារ, និយាយបំផ្លើស, បោះពុម្ព, បង្ហាញ, គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍, ឆ្លាក់, ចូលទៅ, គ្រប់គ្រាន់, ការរត់, ដើរ, បន្ត, កំពង់ផែ, ទីជម្រក, ផ្ទះ

គូរគំនូរគូរ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draw in English
Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition
Examples of draw in English
(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Phrases of draw
(1) draw up ::
គូរឡើង
(2) to draw ::
គូរ
(3) draw on ::
គូរនៅលើ
(4) draw out ::
គូរចេញ
(5) draw a picture ::
គូររូប
(6) draw back ::
គូរត្រឡប់មកវិញ
(7) draw attention ::
គូរយកចិត្តទុកដាក់
(8) draw off ::
គូរបិទ
(9) draw in ::
គូរ
(10) draw the line ::
គូស​ប​ន្ទា​ត
Synonyms
Noun
1. tie ::
ស្មើ
2. attraction ::
ការទាក់ទាញ
3. standoff ::
ប្រឈមមុខដាក់គ្នា
4. drawing card ::
កាតគំនូរ
5. lot ::
ច្រើន
6. hook ::
ទំពក់
7. haul ::
ដឹក
8. draw poker ::
គូរបៀ
Verb
9. sketch ::
បង្ហាញប្រភេទរូបភាព
10. pull ::
ទាញ
11. move ::
ការផ្លាស់ប្តូរ
12. close ::
ការជិតស្និទ្ធ
13. drain ::
បង្ហូរ
15. withdraw ::
ដក
16. breathe in ::
ដកដង្ហើម​ចូល
17. attract ::
ទាក់ទាញ
18. deduce ::
សន្និដ្ឋាន
19. eviscerate ::
eviscerate
20. quarter ::
ត្រីមាស
21. string ::
ខ្សែអក្សរ
22. get ::
ទទួលបាន
23. drag ::
អូស
24. soak up ::
ត្រាំឡើង
25. make ::
ធ្វើឱ្យ
26. guide ::
ណែនាំ
27. tie ::
ស្មើ
28. take out ::
យកចេញ
30. cast ::
បោះ
31. describe ::
រៀបរាប់អំពី
32. reap ::
ច្រូត
Antonyms
1. drive ::
ដ្រាយ
2. propel ::
ជំរុញ
3. push ::
ការជំរុញ
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows
Of course, my fondness for classic science
fiction does draw my attention backwards...

Of course, my fondness for classic science fiction does DRAW my attention backwards...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

Little harder to draw from,
but there's no substitute

Little harder to DRAW from, but there's no substitute

Breaking Bad Season 4, Episode 2

to see how many parallelograms
I could draw

to see how many parallelograms I could DRAW

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

I wanted to draw the
Mountain into the west,

I wanted to DRAW the Mountain into the west,

Game of Thrones Season 3, Episode 3

that a warrior will draw
a burning sword from the fire.

that a warrior will DRAW a burning sword from the fire.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

English to Khmer Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Khmer language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Khmer, draw meaning in Khmer, draw definition, examples and pronunciation of draw in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History