English to Khmer Meaning :: check

Check :
ពិនិត្យមើល
បិនិត្យការបិនិត្យ, វិក័យប័រត
ពិនិត្យមើលគូសធីកពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យ
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(↑)

Noun(1) a written order directing a bank to pay money(2) an appraisal of the state of affairs(3) the bill in a restaurant(4) the state of inactivity following an interruption(5) additional proof that something that was believed (some fact or hypothesis or theory(6) the act of inspecting or verifying(7) a mark indicating that something has been noted or completed etc.(8) something immaterial that interferes with or delays action or progress(9) a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something(10) a textile pattern of squares or crossed lines (resembling a checkerboard(11) the act of restraining power or action or limiting excess(12) obstructing an opponent in ice hockey(13) (chess
Verb(1) examine so as to determine accuracy, quality, or condition(2) make an examination or investigation(3) be careful or certain to do something; make certain of something(4) lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits(5) stop for a moment, as if out of uncertainty or caution(6) put a check mark on or near or next to(7) slow the growth or development of(8) be verified or confirmed; pass inspection(9) be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics(10) block or impede (a player from the opposing team(11) develop (a child's or animal's(12) consign for shipment on a vehicle(13) hand over something to somebody as for temporary safekeeping(14) abandon the intended prey, turn, and pursue an inferior prey(15) stop in a chase especially when scent is lost(16) mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on

Show Examples
(↑)

(1) check the remix(2) Seafarers believe that the Government has to take drastic steps to check the flow of workers from Indian ships to foreign vessels.(3) she glanced over her shoulder to check that the door was shut(4) phone us to check the availability of your chosen holiday(5) Ann couldn't check a half-cry of laughter as she said, ÔÇÿHow kind of you to remember my existenceÔÇÖ.(6) The journey was made more difficult by the fact that he kept glancing back in the rear view mirror to check that Emma was still following.(7) The stag sped six miles on end without halt or hindrance, and the hounds ran him without a check .(8) And free-agent pickup Mike Sillinger will check the opponent's top line like nobody's business.(9) It is more important than ever these days to check the terms and conditions on new cards before signing on the dotted line.(10) That was when I discovered he'd really come back to check that Harry had come home and was safe.(11) With a green carpet, pink and green swirly wallpaper and pink and green check curtains, everything clashed.(12) keep your receipt to check against your statement(13) In the last game he played before this season, Lindros was knocked unconscious by a flying check from the Devils' Scott Stevens.(14) It is therefore very important that that you check the forms for accuracy and notify your custodian of any discrepancies.(15) He is alert, listens carefully to question after question and scans his answers as if to check them for accuracy.(16) I was, I recall, wearing a brand-new linen suit in a rather dashing hound's-tooth check .
Related Words
(1) check out ::
ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ
(2) check-in ::
កត់​ឈ្មោះ​ចូល
(3) spell check ::
ពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ
(4) security check ::
ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ
(5) check valve ::
ពិនិត្យមើលសន្ទះបិទបើក
(6) traveler's check ::
ពិនិត្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នក
(7) check again ::
ពិនិត្យមើលជាថ្មីម្តងទៀត
Synonyms
Noun
1. examination ::
ពិនិត្យ
2. control ::
ការគ្រប់គ្រង
3. bank draft ::
សេចក្តីព្រាងធនាគារ
4. bill ::
វិក័យប័ត្រ
5. checkout ::
ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ
6. curb ::
ទប់ស្កាត់
7. assay ::
វិភាគមើលរ៉ែ
8. check mark ::
សញ្ញាធីក
9. hitch ::
ចង់
10. chip ::
បន្ទះឈីប
11. bank check ::
មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ
12. chit ::
Chit
13. confirmation ::
ការបញ្ជាក់
14. baulk ::
baulk
Verb
15. examine ::
ពិនិត្យមើល
16. make sure ::
ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដ
17. halt ::
ជាប់គាំង
18. suppress ::
ការគាបសង្កត់
19. contain ::
មាន
20. delay ::
ពន្យាពេល
21. watch ::
មើល
22. condition ::
លក្ខខណ្ឌ
23. assure ::
ធានា
24. checker ::
កម្មវិធីពិនិត្យ
25. suss out ::
suss ចេញ
26. check out ::
ពិនិត្យ​មុន​ពេល​ចេញ
27. chink ::
chink
28. mark off ::
សម្គាល់បិទ
29. gibe ::
gibe
30. break ::
សម្រាក
Antonyms
1. continuance ::
បន្ត
Different Forms
check, checked, checking, checks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Check it, Howard pulls one out
from under the bridge. Nice.

Check it, Howard pulls one out from under the bridge. Nice.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23


Actually, if I can...
I could just check one more thing--

Actually, if I can... I could just CHECK one more thing--

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20


<font color=\LEONARD: Six two-inch dowels? - Check. " title="LEONARD: Six two-inch dowels? - Check. " style="width: 100%;padding-left: 0px; padding-top: 0px;border: 0;" width="100%" loading="lazy">

LEONARD: Six two-inch dowels? - Check.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2


I’m going to check on Helsinki! Cover me!\0

I’m going to CHECK on Helsinki! Cover me!

Money Heist Season 1, Episode 12


and I\'m sure I\'ll check in with her
before I go to sleep.

and I'm sure I'll CHECK in with her before I go to sleep.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24


English to Khmer Dictionary: check

Meaning and definitions of check, translation in Khmer language for check with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of check in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'check'

What check means in Khmer, check meaning in Khmer, check definition, examples and pronunciation of check in Khmer language.

Khmer.English-Dictionary.Help | English to Khmer Dictionary

This is not just an ordinary English to Khmer dictionary & Khmer to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toKhmer and Khmer to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Khmer to English translation, English to Khmer translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Khmer dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Khmer translate Khmer words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links