English to Khmer Meaning of carry - អនុវត្ត


Carry :
អនុវត្ត

អនុវត្ត, រទេះ, អានុភាព, ដឹកនាំ, ការរងទុក្ខវេទនា

បង្ហាញ, អនុវត្ត, ទ្រទ្រង់, ក្រណាត់, ទទួលរង, អូស, គូរ, ទាញ, លើក, នាំមកមុខ, ការផ្ទេរប្រាក់, ម៉ាស្សា, ការី, សាប៊ូ, មាន, យកនៅលើ, មានចំនួន, កាន់, ពាក់, ល, ការគាំទ្រ, បង្ក, មូលហេតុ, នាំមក​នូវ, ធ្វើឱ្យ, ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការកើនឡើងទៅ, យក, សួរ, អនុម័ត, ទិញ, ទទួលនៅ, ទទួល, កន្លែង, កម្លាំង, ព្យាបាល, មានឥរិយាបទ, ទង្វើ, កិច្ចព្រមព្រៀង, ធ្វើ, ក្លាយជាអ្នកមានផ្ទៃពោះ, មានការរំពឹងថានឹងមាន, ផ្ដើម, ចូលទៅ, ពូជ, ការកើនឡើង, ប្រាក់ចំណេញ, ទទួលបាន, បោះពុម្ពផ្សាយ, ដាក់, បង្ហាញពី, ត្រូវបានពង្រីក, ពង្រីក, បន្លាយ, កន្លងទៅ, ខំតស៊ូ​ឡើង, ស៊ូទ្រាំ, ហូរ, ចាក់, ជុំវិញ, ឈានដល់, មកដល់, ទទួលបាននៅ, ចូល​ក្នុង, ចូលមកក្នុង

អនុវត្ដអនុវត្តដឹក
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of carry in English
Noun(1) the act of carrying something
Verb(1) move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body(2) have with oneself; have on one's person(3) transmit or serve as the medium for transmission(4) serve as a means for expressing something(5) bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of(6) support or hold in a certain manner(7) contain or hold; have within(8) extend to a certain degree(9) continue or extend(10) be necessarily associated with or result in or involve(11) win in an election(12) include, as on a list(13) behave in a certain manner(14) have on hand(15) include as the content; broadcast or publicize(16) propel
Examples of carry in English
(1) Of the 10 York bridges which carry roads over railway tracks, six cross the East Coast main line, two cross the Scarborough line and two cross the Harrogate line.(2) And the running game struggled again as the two running backs averaged 2.8 yards a carry .(3) If ever you get a sum bigger than 10, then write down the units digit of the sum and remember to carry anything over into your next pair to add.(4) A few newspapers did carry the story but wildly distorted the facts, greatly upsetting the brothers.(5) Both the ThinkPad and Latitude carry Pentium M branding; the Toshiba is a full Centrino product.(6) A three-span bridge will carry the road over Semington Brook and an aqueduct will be built to take the Kennet and Avon canal over the bypass.(7) The carry at the 10th, for example, is more than 250 yards.(8) And where the canal had been reduced to a mere pipeline, new bridges were built to carry walkers over the now brimming waterway.(9) They knew they'd have to move fast and carry the wounded men back, so they didn't want to take along any more weight than necessary.(10) Meanwhile, plans were being finalised yesterday for the placing of massive 90-tonne beams to carry a flyover over the Kinsale Road roundabout.(11) It was introduced because we identified a consumer need for a low-carbohydrate and low calorie beer that still has a taste refined enough to carry the Michelob family name.(12) If the brands at your store don't carry any of these marks, pick a brand and call the company that makes it.(13) The visual processing power we carry around with us is enormous, and the right image can go a long way to prove a key point or leave a lasting impression on a colleague.(14) Meanwhile, it emerged that failing to tell the Government when you move house will carry a fine of up to Ôö¼├║1,000 under Mr Blunkett's identity card plans.(15) They are stubborn enough to carry their grudges a long time.(16) Cats carry the disease Toxoplasmosis, which can be transmitted to the bandicoots and is often fatal.
Related Phrases of carry
(1) to carry ::
កាន់
(2) carry away ::
អនុវត្តទៅឆ្ងាយ
(3) to carry out ::
ដើម្បីអនុវត្ត
(4) carry off ::
អនុវត្តការបិទ
(5) carry-on ::
អនុវត្តលើ
(6) to carry on ::
ដើម្បីអនុវត្តនៅលើ
Synonyms
Verb
1. convey ::
បង្ហាញ
2. transport ::
ការដឹកជញ្ជូន
3. transmit ::
បញ្ជូន
4. support ::
ការគាំទ្រ
5. bear ::
ទទួលនៅ
6. be pregnant with ::
ជាការមានផ្ទៃពោះដែលមាន
7. conduct ::
ការប្រព្រឹត្ដ
8. approve ::
អនុម័ត
9. win over ::
ឈ្នះ​លើ
10. publish ::
បោះពុម្ពផ្សាយ
11. sell ::
លក់
12. display ::
បង្ហាញ
13. entail ::
entail
14. be audible ::
ជាការដែលអាចស្ដាប់បាន
15. hold ::
កាន់
16. post ::
ក្រោយ
17. stock ::
ភាគហ៊ុន
18. extend ::
ពង្រីក
19. take ::
យក
20. run ::
ការរត់
21. sway ::
ឥទ្ធិពល
22. contain ::
មាន
23. express ::
បង្ហាញពី
24. dribble ::
dribble
Antonyms
1. exclude ::
ដក
2. omit ::
លុប
Different Forms
carries, carry, carrying
Word Example from TV Shows
shall be given as much food, clothing,
and property as they can carry

shall be given as much food, clothing, and property as they can CARRY

Game of Thrones Season 3, Episode 7

- Carry on.
- What are you doing? Use the door.

- Carry on. - What are you doing? Use the door.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

Why do I always have
to carry the heavy stuff?

Why do I always have to CARRY the heavy stuff?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

You carry my heart with you.

You CARRY my heart with you.

Westworld Season 2, Episode 10

Carry him inside. Gently.

Carry him inside. Gently.

Game of Thrones Season 3, Episode 10

English to Khmer Dictionary: carry

Meaning and definitions of carry, translation in Khmer language for carry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of carry in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'carry'

What carry means in Khmer, carry meaning in Khmer, carry definition, examples and pronunciation of carry in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History