English to Khmer Meaning of break - សម្រាក


Break :
សម្រាក

សម្រាក, បំបែក​បាក់បែក, ការបែកបាក់, ការបង្ក្រាប, ការ​បាក់, ឆែប, បន្ទប់តូច, ផ្អាក, ការបែកបាក់គ្នា, សំរាក, ការបំបែក, បញ្ចប់, រំលាយ, បំបែក, ការរាំងស្ទះ, ពិនិត្យមើល, រំលោភ, ការរំលោភ, បំពាន, កាត់, ផ្ទុះ, បន្ទុះ, ការបំបែកជាចំណែក, សេរីភាព, កិន, ត្រា, ជើងឯក, ឧបសគ្គ, ការបាត់បង់, ដកហូត, ប្រាសាទបុរាណ, ការពន្យាពេល, ពន្យាពេល, ការឈប់, ការផ្អាក, រូបរាង, ការផុសចេញ, ព្រលឹងបុរស, ចាប់កំណើត, ដក, ការគិតគូរ

សម្រាក, បំផ្លាញ, បំ, បង្ការ, ប៉ះពាល់, ផ្អាក, បំបែក, ប្រព្រឹត្ដល្មើស, បញ្ឈប់, លេចឡើង, មកដល់, មក, និទាឃរដូវ, វិវឌ្ឍ, បង្ហាញពី, បង្ហាញ, នាំចេញ, ដកដង្ហើម, ជាប់, កំទេចទៅជាបំណែក, ការ​បាក់, ហែក, កាត់បន្ថយ, យក, ប្រមាថ, ការបង្ក្រាប, លេខមួយស្ទួន, ធ្វើឱ្យមានកំហឹង, ត្រូវបានរកឃើញ, ចេញ​មក, mangled, កាត់, ដោយឡែកពីគ្នា, រាំងស្ទះដល់, បោះពុម្ពផ្សាយ, ដាក់, លុបចោល, ចេក, រំលោភបំពាន, រំលោភ, ផ្ទុយ, ប្រព្រឹត្ដហួស, ការគាបសង្កត់, ទប់ស្កាត់, អង្គុយ​លើ, បង្ក្រាប, ចូលទៅក្នុងភាពក្ស័យធន, បរាជ័យ, ការធ្លាក់ចុះ, ក្ស័យធន, បញ្ចប់, កំណត់, ស្លាប់, រំលាយ, ចុងបញ្ចប់, កំទេច​ចោល, តាមរយៈការជាមួយ, ការបណ្តេញ, បណ្តាលឱ្យរត់, ត្រូវបានពន្យារពេល, ពន្យាពេល, បទឈប់បាញ់, ចាកចេញពីលើ, ធ្លាយ​ចេញ, បានដឹងថា, លោក Ken

សម្រាកបំបែកសម្រាក
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
សម្រាក
5. recess ::
សម្រាក
6. disintegrate ::
បំផ្លាញ
7. crush ::
បំ
8. stave ::
បង្ការ
9. kibble ::
kibble
10. impair ::
ប៉ះពាល់
11. interrupt ::
ផ្អាក
12. disband ::
បំបែក
13. transgress ::
ប្រព្រឹត្ដល្មើស
14. discontinue ::
បញ្ឈប់
15. split ::
បំបែក
17. appear ::
លេចឡើង
18. arrive ::
មកដល់
19. come ::
មក
20. spring ::
និទាឃរដូវ
21. evolve ::
វិវឌ្ឍ
22. express ::
បង្ហាញពី
23. disclose ::
បង្ហាញ
24. bring out ::
នាំចេញ
25. breathe ::
ដកដង្ហើម
26. cleave ::
ជាប់
27. crush into pieces ::
កំទេចទៅជាបំណែក
28. fracture ::
ការ​បាក់
29. tear ::
ហែក
30. shatter ::
បំបែក
31. reduce ::
កាត់បន្ថយ
32. remove ::
យក
33. offend ::
ប្រមាថ
34. crack ::
ការបង្ក្រាប
35. spoil ::
លេខមួយស្ទួន
36. make angry ::
ធ្វើឱ្យមានកំហឹង
37. be discovered ::
ត្រូវបានរកឃើញ
38. come out ::
ចេញ​មក
39. transpire ::
transpire
40. mangle ::
mangled
41. cut ::
កាត់
42. separate ::
ដោយឡែកពីគ្នា
43. obstruct ::
រាំងស្ទះដល់
44. reveal ::
បង្ហាញ
45. publish ::
បោះពុម្ពផ្សាយ
46. put ::
ដាក់
47. annul ::
លុបចោល
48. divide ::
ចេក
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
រំលោភបំពាន
51. breach ::
រំលោភ
52. infringe ::
រំលោភ
53. contravene ::
ផ្ទុយ
54. overstep ::
ប្រព្រឹត្ដហួស
56. suppress ::
ការគាបសង្កត់
57. inhibit ::
ទប់ស្កាត់
58. sit on ::
អង្គុយ​លើ
59. subdue ::
បង្ក្រាប
60. tame ::
ទប់ស្កាត់
61. go into bankruptcy ::
ចូលទៅក្នុងភាពក្ស័យធន
62. fail ::
បរាជ័យ
63. bust ::
ការធ្លាក់ចុះ
64. bankrupt ::
ក្ស័យធន
65. terminate ::
បញ្ចប់
66. determine ::
កំណត់
67. pass away ::
ស្លាប់
68. dissolve ::
រំលាយ
69. end ::
ចុងបញ្ចប់
70. break off ::
កំទេច​ចោល
72. be through with ::
តាមរយៈការជាមួយ
73. expel ::
ការបណ្តេញ
74. cause to run ::
បណ្តាលឱ្យរត់
75. pause ::
ផ្អាក
76. be delayed ::
ត្រូវបានពន្យារពេល
77. adjourn ::
ផ្អាក
78. defer ::
ពន្យាពេល
79. cease ::
បទឈប់បាញ់
80. prorogue ::
prorogue
81. leave over ::
ចាកចេញពីលើ
82. burst out ::
ធ្លាយ​ចេញ
83. know ::
បានដឹងថា
84. ken ::
លោក Ken
85. breakdown ::
បំបែក​បាក់បែក
88. breakage ::
ការបែកបាក់
90. cleft ::
ឆែប
91. chasm ::
chasm
92. nook ::
បន្ទប់តូច
93. breakup ::
ការបែកបាក់គ្នា
94. intermission ::
សំរាក
95. separation ::
ការបំបែក
96. hiatus ::
បញ្ចប់
97. dissolution ::
រំលាយ
98. severance ::
បំបែក
99. repression ::
ការបង្ក្រាប
100. restraint ::
ការរាំងស្ទះ
101. check ::
ពិនិត្យមើល
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
ការរំលោភ
105. contravention ::
បំពាន
107. crossing ::
កាត់
108. burst ::
ផ្ទុះ
109. fission ::
បន្ទុះ
110. cleavage ::
ការបំបែកជាចំណែក
111. eruption ::
ផ្ទុះ
112. laceration ::
laceration
113. freedom ::
សេរីភាព
114. grind ::
កិន
116. stamp ::
ត្រា
117. champ ::
ជើងឯក
118. hindrance ::
ឧបសគ្គ
119. impediment ::
ឧបសគ្គ
120. obstacle ::
ឧបសគ្គ
122. loss ::
ការបាត់បង់
124. deprivation ::
ដកហូត
125. ruin ::
ប្រាសាទបុរាណ
126. deferment ::
ការពន្យាពេល
128. delay ::
ពន្យាពេល
129. cessation ::
ការឈប់
130. suspension ::
ការផ្អាក
132. appearance ::
រូបរាង
133. emergence ::
ការផុសចេញ
134. apparition ::
ព្រលឹងបុរស
135. incarnation ::
ចាប់កំណើត
136. subtraction ::
ដក
137. reckoning ::
ការគិតគូរ
138. deduction ::
ដក
Antonyms
1. advance ::
ជំរុញ
2. elevate ::
លើក
3. promote ::
លើកកំពស់
4. raise ::
បង្កើន
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
will break his
invisible chains.

will BREAK his invisible chains.

Vikings Season 1, Episode 6

He'll break out his box cutter
on his sorry gimp ass.

He'll BREAK out his box cutter on his sorry gimp ass.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

Sticks and stones may break my bones,
but chairs on sticks are comfy.

Sticks and stones may BREAK my bones, but chairs on sticks are comfy.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

and then they break up with you

and then they BREAK up with you

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

But I can't just let you
break this down.

But I can't just let you BREAK this down.

Breaking Bad Season 2, Episode 3

English to Khmer Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Khmer language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Khmer, break meaning in Khmer, break definition, examples and pronunciation of break in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History