English to Khmer Meaning of act - ទង្វើ


Act :
ទង្វើ

ច្បាប់, ទង្វើ, ការអនុម័ត, ក្រឹត្យ, ឥរិយាបទ, ការប្រព្រឹត្ដ, ការព្យាបាល, ការដោះស្រាយ, សកម្មភាព, កិរិយាស័ព្ទ, មុខងារ, ប្រតិបត្ដិការ, ដំណើរការ, ការងារ, ការអនុវត្តន៍, វត្ថុ, សមិទ្ធិផល, និពន្ធ, ការ​តែង​និពន្ធ, ការសម្តែង, លើសហេតុកម្ម, ការិយាល័យ, ការងារដែលបានធ្វើ, ការប្រតិបត្តិ, ទង្វើនីតិបញ្ញត្តិ, ខ្ទង់, ផលបូក, តួលេខ, ភ្លៅ

អនុវត្ត, ទង្វើ, តំណាងឱ្យ, លេង, ផ្ទាល់ខ្លួន, អនុម័ត, ព្យាបាល, មានឥរិយាបទ, កិច្ចព្រមព្រៀង, ធ្វើ, ធ្វើឱ្យ, ក្លែងធ្វើ, ធ្វើពុត, សន្មត់, បន្លំ, តាម, យកតម្រាប់, អេកូ, ច្បាប់ចម្លង, ចូលទៅ, គ្រប់គ្រាន់, ការរត់, ដើរ, បន្ត, ឥទ្ធិពល, ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍មួយ, គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍, ឈ្លក់វង្វេង, ភាពលំអៀង, ផ្លូវ

ទង្វើបានប្រព្រឹត្ដការសម្ដែងអំពើ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of act in English
Noun(1) a legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body(2) something that people do or cause to happen(3) a subdivision of a play or opera or ballet(4) a short performance that is part of a longer program(5) a manifestation of insincerity
Verb(1) perform an action, or work out or perform (an action(2) behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself(3) play a role or part(4) discharge one's duties(5) pretend to have certain qualities or state of mind(6) be suitable for theatrical performance(7) have an effect or outcome; often the one desired or expected(8) be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure(9) behave unnaturally or affectedly(10) perform on a stage or theater
Examples of act in English
(1) to act in a play(2) The comic had risen through the standup ranks, working hard at developing an act after his initial performances drew derision.(3) But no matter how mature her friend seemed, she could not help wondering if he was just putting on an act in order to stop her from leaving.(4) her one-woman poetry act(5) Those interjections were very reasonable, and the Minister was simply putting on an act to try to get some sympathy.(6) As long as we can look and act the proper role for a typical person wherever we are in the city, we'll be fine.(7) Lawrence, like Richard Pryor before him, uses his stand-up act as a forum to tell his side of the story.(8) an act of heroism(9) Kazza stared at me blankly in reply, knowing I was putting on an act .(10) Recent studies have suggested that a number of drugs may act specifically to increase healing rates.(11) Over our meal we were entertained by a cabaret act performed by the bird keepers and some of the inhabitants.(12) That is why the act of dissent and of intelligently questioning a war is one of the most patriotic things that a civilian can do.(13) As a student at the School of American Ballet, she appeared for several years in the second act of the New York City Ballet's production of George Balanchine's Nutcracker.(14) It is hoped, for the sake of millions of poor Filipinos, that he is not just putting on an act , good movie actor that he was.(15) The Cardinal did not always act the role of a Christ figure in this drama, but the rest of the analogy holds.(16) he did his Sir Galahad act
Related Phrases of act
(1) act out ::
ធ្វើសកម្មភាពចេញ
(2) act as ::
ដើរតួជា
(3) act up ::
ធ្វើសកម្មភាព​ឡើង
(4) act on ::
ធ្វើសកម្មភាពនៅលើ
(5) caught in the act ::
ចាប់បាននៅក្នុងទង្វើនេះ
(6) act upon ::
ទង្វើលើ
(7) in the act ::
នៅក្នុងទង្វើនេះ
(8) act for ::
ទង្វើសម្រាប់
(9) act in concert with ::
ទង្វើក្នុងការប្រគុំតន្ត្រីជាមួយ
(10) speech act ::
ទង្វើសុន្ទរកថា
Synonyms
Noun
1. deed ::
ការប្រព្រឹត្ដ
2. law ::
ច្បាប់
3. division ::
ការបែងចែក
4. performance ::
ការសម្តែង
5. pretense ::
ពុត
6. turn ::
វេន
7. enactment ::
ការអនុម័ត
Verb
8. take action ::
ចាត់វិធានការ
9. follow ::
តាម
10. represent ::
តំណាងឱ្យ
11. behave ::
មានឥរិយាបទ
12. operate ::
ប្រតិបត្តិការ
13. affect ::
ប៉ះពាល់ដល់
14. perform ::
អនុវត្ត
15. pretend ::
ធ្វើពុត
16. move ::
ការផ្លាស់ប្តូរ
17. play ::
លេង
18. dissemble ::
dissemble
19. work ::
ការងារ
20. do ::
ធ្វើ
Different Forms
act, acted, acts
Word Example from TV Shows
You act like I didn't get you
that mushroom log on Valentine's Day.

You ACT like I didn't get you that mushroom log on Valentine's Day.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

I'm just saying
they wouldn't act on their own.

I'm just saying they wouldn't ACT on their own.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

Act accordingly.

Act accordingly.

Money Heist Season 3, Episode 8

You're full of estrogen
and you don't act like that.

You're full of estrogen and you don't ACT like that.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 2

I was trying to act like
we weren't seeing each other.

I was trying to ACT like we weren't seeing each other.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13

English to Khmer Dictionary: act

Meaning and definitions of act, translation in Khmer language for act with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of act in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'act'

What act means in Khmer, act meaning in Khmer, act definition, examples and pronunciation of act in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History