English to Khmer Meaning :: wild

រៃបផៃស
Wild :
ព្រៃ
- ព្រៃWilderការ wildestធំព្រៃ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a wild primitive state untouched by civilization(2) a wild and uninhabited area left in its natural condition
Adjective(1) marked by extreme lack of restraint or control(2) in a natural state; not tamed or domesticated or cultivated(3) in a state of extreme emotion(4) deviating widely from an intended course(5) (of colors or sounds(6) without a basis in reason or fact(7) talking or behaving irrationally(8) involving risk or danger(9) fanciful and unrealistic; foolish(10) located in a dismal or remote area; desolate(11) intensely enthusiastic about or preoccupied with(12) without civilizing influences(13) (of the elements
Adverb(1) in an uncontrolled and rampant manner(2) in a wild or undomesticated manner

Show Examples
(+)

(1) Natural growths of wild grass of a different species were pollinated by the gene-modified grass nearly nine miles away.(2) Despite our predilection for the world's wild places, Sara and I also enjoy a little culture now and again.(3) A rare sea eagle chick which was rescued from a nest after its father was poisoned has been successfully fostered in the wild by surrogate parents in the first case of its kind in Scotland.(4) She expressed her hope that her gifted nephew would be an emissary of civilization to the wild colonies.(5) The steady economic development has caused residences and public infrastructures to grow like wild grass.(6) After all, if speculation is based on concrete facts and is not just a wild guess, it's part of science.(7) They also enjoyed the tales given by Michael on the history and folklore of the area and learned a great deal about the wild herbs and flowers growing there.(8) She was a mess though - smudged and bruised, blue with cold, and with a wild look in her eye.(9) Unlike normal wild cards and other wild draw cards, the player who played the draw two card does not get to specify the next color/suit.(10) My hair was knotted in a tangled mess, giving me a wild look.(11) She turns to face Brabham, trembling but ready to fight if she needs to, a wild look of fear in her eyes.(12) At least with Santa Claus, we know there really was a Saint Nicholas on whom all the later wild stories are based.(13) She was wild . She just flipped. It was as if she had voices in her head.(14) Like most mountaineers, he felt alive in high, wild places.(15) Nancy threw her a wild look, trying to make sense of it all.(16) You could see the home fans get a wild look in their eye as naked drummers ran up and down the sidelines riding stick-horses and chanting in the rain.
Related Words
(1) wild animal ::
សត្វព្រៃ
(2) wild boar ::
ជ្រូកព្រៃ
(3) wild animals ::
សត្វព្រៃ
(4) wild child ::
កុមារព្រៃ
(5) in the wild ::
នៅក្នុង​ព្រៃ
(6) wild cat ::
ឆ្មាព្រៃ
(7) go wild ::
ចូលទៅក្នុងព្រៃ
(8) wild type ::
ប្រភេទ​ព្រៃ
(9) run wild ::
រត់ព្រៃ
(10) wild beast ::
សត្វសាហាវ
Synonyms
Adjective
1. untamed ::
រស់ក្នុងព្រៃ
2. uncultivated ::
ទំនេរ
3. primitive ::
បុព្វកាល
4. uninhabited ::
គ្មានមនុស្សរស់នៅ
5. stormy ::
ព្យុះ
6. disheveled ::
disheveled
7. uncontrolled ::
មិនអាចគ្រប់គ្រង
8. very excited ::
រំភើបណាស់
9. distraught ::
ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
10. enamored of ::
តែពេញចិត្តនៃការ
11. madcap ::
madcap
12. random ::
ចៃដន្យ
13. raving mad ::
rave ឆ្កួត
14. unwarranted ::
ដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ
15. gaga ::
Gaga
16. waste ::
កាកសំណល់
17. savage ::
សាហាវ
18. angry ::
ខឹង
19. hazardous ::
គ្រោះថ្នាក់
20. fantastic ::
អស្ចារ្យ
21. violent ::
អំពើហិង្សា
Noun
22. wilderness ::
វាលរហោស្ថាន
23. natural state ::
រដ្ឋធម្មជាតិ
Adverb
Antonyms
1. broken ::
ខូច
2. domestic ::
ក្នុងស្រុក
3. tame ::
ទប់ស្កាត់
Different Forms
wild, wilder, wildest, wildly, wildness, wilds
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

We are like wild animals in heat.

We are like WILD animals in heat.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5


This is no place for wild beasts.
Lock him away,

This is no place for WILD beasts. Lock him away,

Game of Thrones Season 4, Episode 7


Everything from wild fires

Everything from WILD fires

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15


You can\'t tame a wild thing.

You can't tame a WILD thing.

Game of Thrones Season 2, Episode 6


I understand the alcohol has stirred up
whatever it is that makes girls go wild.

I understand the alcohol has stirred up whatever it is that makes girls go WILD.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21


English to Khmer Dictionary: wild

Meaning and definitions of wild, translation in Khmer language for wild with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wild in Khmer and in English language.

Tags for the entry "wild"

What wild means in Khmer, wild meaning in Khmer, wild definition, examples and pronunciation of wild in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.