English to Khmer Meaning :: represent

ចាតមនាង
Represent :
តំណាងឱ្យ
- តំណាងឱ្យតំណាងឱ្យតំណាងឱ្យតំណាងឱ្យ
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) take the place of or be parallel or equivalent to(2) express indirectly by an image, form, or model; be a symbol(3) be representative or typical for(4) be a delegate or spokesperson for; represent somebody's interest or be a proxy or substitute for, as of politicians and office holders representing their constituents, or of a tenant representing other tenants in a housing dispute(5) serve as a means of expressing something(6) be characteristic of(7) form or compose(8) be the defense counsel for someone in a trial(9) create an image or likeness of(10) play a role or part(11) perform (a play(12) describe or present, usually with respect to a particular quality(13) point out or draw attention to in protest or remonstrance(14) bring forward and present to the mind(15) to establish a mapping (of mathematical elements or sets

Show Examples
(+)

(1) Joe Rogers, lieutenant governor of Colorado, seeks to represent that state's 7th District.(2) Premised upon this is capital's fetishistic claim to represent the embodiment of individual freedom and to be a social order that suspends class conflict.(3) Back wages owed to workers can be used as an estimate for the cost of compliance because they represent the amount of underpayment in compensation for a typical contractor.(4) the numbers 1ÔÇô10 represent the letters AÔÇôJ(5) One of them is to appoint a non-executive Director to represent consumers, and I suspect the appointment will be heavily influenced by the Government.(6) ÔÇÿWith their gift of intelligence and heart they [young people] represent the future of the world,ÔÇÖ he said.(7) Yet this could represent the Ghost's embodiment of the disciples' moment of doubt and fear, rather than the atheism of modern generations.(8) As a result, a well-trained artist does not need a life model or a preparatory sketch to represent a particular subject.(9) They're willing to put their life on hold in order to represent you, the student.(10) the three heads of Cerberus represent the past, present, and future(11) The faces probably represent the Yoruba god Eshu, who mediates the human and spirit worlds and plays a prominent role in the divination process.(12) And the prints represent Abstract Expressionism's entire stylistic range, from fast and visceral to cool and ethereal.(13) Just remember: not only do they represent you, but they are you, to Joe Public.(14) By opening their ranks to blue-collar workers and intellectuals alike Welsh choruses collectively represent a cross-section of the Welsh population.(15) In the ensuing excitement, they formally offered to represent him, because, as Lotta put it at the time, ÔÇÿthis guy, we don't want to lose.ÔÇÖ(16) Nonvoting young people represent one of the largest swing-voter blocs out there, and we better get more effective at how we target them.
Related Words
(1) to represent ::
ដើម្បី​តំណាង
Synonyms
Verb
1. symbolize ::
និមិត្តរូប
2. stand for ::
តំណាង​ឱ្យ
3. depict ::
បង្ហាញ
4. describe as ::
រៀបរាប់ថាជា
5. constitute ::
បង្កើត
6. be a typical sample of ::
ជាគំរូធម្មតានៃ
7. appear for ::
លេចឡើងសម្រាប់
8. deputize for ::
ជំនួសសម្រាប់
9. point out ::
ចង្អុលចេញ
10. defend ::
ការពារ
13. map ::
ផែនទី
14. typify ::
សំគាល់អំពី
15. play ::
លេង
16. correspond ::
ទាក់ទង
17. interpret ::
បកស្រាយ
18. stage ::
ដំណាក់កាល
19. exemplify ::
គំរូ
Different Forms
represent, represented, representing, represents
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

And you will represent my interests
at this gathering as you see them.

And you will REPRESENT my interests at this gathering as you see them.

Game of Thrones Season 7, Episode 6


My employers feel l can adequately
represent their interests.

My employers feel l can adequately REPRESENT their interests.

Breaking Bad Season 4, Episode 7


So why do you represent Meereen
in these talks with our enemies?

So why do you REPRESENT Meereen in these talks with our enemies?

Game of Thrones Season 6, Episode 4


I can think of no one
who I would rather represent my case,

I can think of no one who I would rather REPRESENT my case,

Vikings Season 1, Episode 8


I am merely an instrument
of the institution I represent.

I am merely an instrument of the institution I REPRESENT.

Game of Thrones Season 7, Episode 4


English to Khmer Dictionary: represent

Meaning and definitions of represent, translation in Khmer language for represent with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of represent in Khmer and in English language.

Tags for the entry "represent"

What represent means in Khmer, represent meaning in Khmer, represent definition, examples and pronunciation of represent in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Substantial
ច្រើន, បញ្ចូល, , សាជីវកម្ម, សម្ភារៈ, សាច់ដុំ, ពិតប្រាកដ, ជាក់ស្តែង, មានសារៈសំខាន់, រាងកាយ, ជាការពិត, អង្គហេតុ, ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ, មិនអាចប្រកែកបាន, រឹងមាំ, ចិត្តនាំឱ្, ខ្លាំង, ជូលី, ដែលមានប្រសិទ្ធភាព, រឹង, អ្នកមានអំណាច, បង្ខំ, ដោយបង្ខំ, អស្ចារ្យ, សង្ហា, ខ្លាំងពូកែ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.