English to Khmer Meaning :: pop

Pop :
ប៉ុប
- ប៉ុបម្តេចប៉ាបលេចឡើង
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an informal term for a father; probably derived from baby talk(2) a sweet drink containing carbonated water and flavoring(3) a sharp explosive sound as from a gunshot or drawing a cork(4) music of general appeal to teenagers; a bland watered-down version of rock'n'roll with more rhythm and harmony and an emphasis on romantic love
Verb(1) bulge outward(2) hit a pop-fly(3) make a sharp explosive noise(4) fire a weapon with a loud explosive noise(5) cause to make a sharp explosive sound(6) appear suddenly or unexpectedly(7) put or thrust suddenly and forcefully(8) release suddenly(9) hit or strike(10) drink down entirely(11) take drugs, especially orally(12) cause to burst with a loud, explosive sound(13) burst open with a sharp, explosive sound
Adjective(1) (of music or art, especially among young people
Adverb(1) like a pop or with a pop

Show Examples
(+)

(1) In doing this, lest we forget, he forged the template for the truly modern pop star that has yet to be broken.(2) I had to pop the silver, dear.(3) Brilliant on so many levels - from a pop star point of view, from an artist point of view, and from a fan point of view.(4) And if you're not up to cooking a casserole, pop some part-made bread from the supermarket in the oven to get those home-made smells going.(5) If that's all too much to remember, there are a few pills you can pop before the memory-enhancing medication hits the market.(6) He was already interested in progressive and anti-war politics, and new pop stars such as Bob Dylan and Janis Joplin fueled his passion.(7) Yes, dear reader, ice cream and mineral waters, or soda and pop as they are called today, was indeed a luxury for many Irish people in times past.(8) There was already a table set out with various appetizers, bottled water, pop , beer and wine.(9) Part of pop psychology is that you should acknowledge your feelings, but there's no place for them in the workplace.(10) Nothing raises a pop star's stock quite as effectively as working knowledge of a damn good look.(11) And frankly, who wouldn't want to pop a few placid pills or love potions just to escape from the long list of wicked words mentioned above.(12) After I ordered us a large pizza and a bottle of pop , I hung up again and went back over to where Blaine was sitting.(13) The pattern here is that businesses are falling for pop psychology fads that have no basis in the true science of psychology.(14) The category of pop and rock music was left up to the audience to choose a winner.(15) If there's one European pop star who deserves worldwide success the most, it has to be Robyn.(16) She chewed her sour apple gum furiously as the plane took off to help her ears pop .
Related Words
Synonyms
Adjective
1. popular ::
ពេញនិយម
Noun
2. bang ::
បន្ទុះ
3. soft drink ::
ភេសជ្ជៈ
5. papa ::
ប៉ាប៉ា
6. soda ::
សូដា
7. pop music ::
តន្ត្រីប៉ុប
Verb
8. go bang ::
ចូលទៅបន្ទុះ
9. go ::
ចូលទៅ
10. put ::
ដាក់
11. crop up ::
ច្រឹបឡើង
12. drink down ::
ផឹកចុះ
13. start ::
ការចាប់ផ្តើម
Different Forms
pop, pops
English to Khmer Dictionary: pop

Meaning and definitions of pop, translation in Khmer language for pop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pop in Khmer and in English language.

Tags for the entry "pop"

What pop means in Khmer, pop meaning in Khmer, pop definition, examples and pronunciation of pop in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Style
រចនាប័ទ្ម, ប្រភេទ, របៀប, ទម្រង់បែបបទ, , លក្ខណៈ, ផ្ទាល់ខ្លួន, អ្នកសង្កេតការណ៍, ការអនុវត្តន៍, ប្រព័ន្ធ, ការតម្រៀប, ប៍ន, ឥរិយាបថ, បង្ក, អាកប្បកិរិយារបស់, សរសៃ, និកាយ, ការកំណត់, ពានរង្វាន់, រយៈពេល, ឈ្មោះ, អង្ករ, សមយុទ្ធ, ដំបូល, ល្បិច, ឥរិយាបទ, បន្លា, សម, ម្ជុល, ឆ្អឹង, ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់, លាក់ពុតឡើយ, រូបរាង, បន្ទាត់, ជួរដេក, លិខិត, ចំណាំ, ហៅក្រៅ, មហាជន, ភាពរំភើប, រមណីយដ្ឋាន, កន្លែង, ការកាន់កាប់, ក្រុមហ៊ុន, អំនួត, ទ្រព្យសម្បត្តិ, សម្បូរទ្រព្យធន, ភាពរុងរឿង, សំណាង, សម្រស់រចនាប័ទ្ម, របៀប, , លក្ខណៈ, ឈ្មោះ, ចំណងជើងថា, កំណត់, គេហៅឈ្មោះ, ស្លាក​សញ្ញា, ការហៅ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.