English to Khmer Meaning :: decay

បុកការបុក
Decay :
ពុក
- ពុកdecayedបំបែកពុក
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the process of gradually becoming inferior(2) a gradual decrease; as of stored charge or current(3) the organic phenomenon of rotting(4) an inferior state resulting from the process of decaying(5) the spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation
Verb(1) lose a stored charge, magnetic flux, or current(2) fall into decay or ruin(3) undergo decay or decomposition

Show Examples
(+)

(1) It comes less than two weeks after the worst blackout in US history, a social disaster that had its roots in the decay of the electrical transmission grid.(2) the old barn rapidly fell into decay(3) Every sector of our society seems to be in moral decay .(4) Institutional inertia, social customs, and psychological habit ensure that systems can maintain their outer shapes long after they have begun to decay internally.(5) It is my conviction that the real reason that the Soviet Union collapsed was not economic ruin or systemic decay : it was cynicism.(6) fluoride heals small spots of decay(7) the trapped radiocarbon begins to decay at a known rate(8) Glass shattered on the pavement, all around are the signs of urban decay .(9) the problems of urban decay(10) In addition to slowing the decay of the tail currents at - 120 mV, there was a change in the relation of the second tail current to the first.(11) Corn crown and root decay can weaken stalks and complicate harvest.(12) He said people were the core of the defence capability today and in the future and if recruiting shortfalls and high loss rates were not addressed then Defence could decay to the point of irrelevance.(13) He was very much aware of the inevitability of decay and death as a part of life, an idea that Dutch artists called ÔÇÿVanitas.ÔÇÖ(14) If you notice black sooty fungus, brown or black spots of decay on leaves or flowers, or broken discoloration on leaves or stems of your orchids, they may be harboring a fungus, bacteria or virus.(15) The home is still empty today, and has suffered considerable interior damage, including structural decay resulting from water leaks in the building.(16) ÔÇÿTogether let us find solutions to moral decay by jointly developing a strategy and a programme of action,ÔÇÖ Masondo says.
Related Words
(1) tooth decay ::
ធ្មេញពុក
Synonyms
Noun
2. rot ::
បុក
3. deterioration ::
ការធ្លាក់ចុះ
4. decline ::
ការធ្លាក់ចុះ
5. radioactive decay ::
បំបែកធាតុវិទ្យុសកម្ម
Verb
6. decompose ::
decompose
7. deteriorate ::
កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន
8. dilapidate ::
ទ្រុឌទ្រោម
Antonyms
1. ameliorate ::
សប់លំអ
2. improve ::
កែលម្អ
3. meliorate ::
Melioration ការ
Different Forms
decay, decayed, decaying, decays
English to Khmer Dictionary: decay

Meaning and definitions of decay, translation in Khmer language for decay with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of decay in Khmer and in English language.

Tags for the entry "decay"

What decay means in Khmer, decay meaning in Khmer, decay definition, examples and pronunciation of decay in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Collection
ការប្រមូលផ្តុំ, ការជួបជុំ, ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក, ការដកស្រង់, ការទិញ, ប្រមូល, ការរកប្រាក់ចំណូល, ការសម្រេចបាន, ការទូទាត់, ការទូទាត់សង, ការ​ចងក្រង, ការ​តែង​និពន្ធ, ជាដុំ, លទ្ធកម្ម, ដេរីវេ, ការត្រៀមរៀបចំ, រឿង, អត្ថបទ, ប្រមាណវិធីបូក, ជ្រើសរើសមួយ, ការបន្ថែម, , ការជាវ, ការចូលរួមចំណែក, ការយកពន្ធ, ព្រះ​ច័ន្ទ, វណ្ណៈ, កុលសម្ព័ន្ធ, ប្រភេទ, ថ្នាក់, ការតម្រៀប, ចំណុចខ្ពស់បំផុត, ង្គុំ, កើនឡើង, ការអភិវឌ្ឍ, ប្រជាជន, ហ្វួ​ង​មនុស្ស, មហាជន, ហ្វូងមនុស្ស, ប្រសព្វ, រដ្ឋធានី, មូលនិធិ, មាន, ធនធាន, គំនរ, ការបញ្ចេញមតិ, បរិមាណ, សញ្ញា, កញ្ចប់, ភាគច្រើន, ពំនូក, ការផ្តោតអារម្មណ៍, ការ​កោតសរសើរ, ភាពរុងរឿង, ការកែលម្អ, anabolic, បងប្អូនរួមជំនឿ, គោលបំណង, គោលដៅ, ការតាំងទីលំនៅ, ព្រះ, ក្រុមហ៊ុន, ដៃគូ, សហគមន៍, ក្រុមតន្រ្តី, រង្វង់, ភូមិ, ក្រាម, ម៉ាស់, ចង្កោម, កងនាវា, ទទឹង, លិខិត, សំបុត្រ, ស្លឹក, ឯកសារ, ទំព័រ, បាតុភូត, វិសាលភាព, ការបំភាន់, រកុម, ហ្វូងចៀម, ជាក្រុម, តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក, ក្រុម, ការប្រណាំង, ការប្រមូល, សម្ព័ន្ធភាព, ការដាក់ជាក្រុម, សហជីព
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.